حماسه«گیلگمش»کهنترینشاهکارباستان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

حماسه «گیلگمش» یکی از کهنترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات تمدن باستان است که از سرزمین «میانرودان» پا گرفته است. کهنترین نوشتههای موجود در پیوند با این حماسه به میانهی هزاره سوم پیش از زایش مسیح میرسد که به زبان سومری است. از این حماســه نســخههایی به زبانهای آکدی، بابلی و آشوری برجای مانده است. کاملترین متن آن که به دست ما رسیده، متنی را داراست که بر لوحهایی از خشت نگاشته و در کوره پخته شدهاند. نویسندگان بابلی که گمان میرود از ردهی روحانیون بودهاند، در شکل و درونمایهی نسخهی ســومری آن دگرگونیهایی پدید آوردهاند و بدین گونه منظومه حماسی بابل، گیلگمش پدید آمد. چکامهی گیلگمش با اساتیر معین و یا سرود مذهبی ویژهای پیوند ندارد؛ بلکه نویسندهی آن تنها از افسانهها و داستانهای تودهای مردمپسند برای نوآوری شاهکارهای آزاد(:مستقل) دربارهی چالش «مرگ و زندگی» بهره برده اســت. چالش «مرگ و زندگی» از دیرباز مردم سومر و بابل را به خود سرگرم میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.