سخن اندیشهبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در یسنای 29 گاتاها گونهای نمایشــنامه دیده میشود که وهومنه یا اندیشهنیک با اشا یا راستی، گئوش اوروان یا روان جهان و ... پیوسته با هم گفتوگو میکنند. شاید این بندها نشان از ارزشمندی گفتوگو در دین زرتشتی را بیشتر برساند: «آنگاه اهورامزدا، که بافت و سرود زندگی از دانایی اوســت گفت: آیا تو (اشا) سردار و راهبری پارسا نمیشناسی؟ آیا تو برگزیدهی آفریدگار برای نگاهداری و نگاهبانی جهان نیســتی؟» (گاتاها، یســنای92، بند6) «این سخن اندیشهبرانگیز خوشبختی افزا از اهورایی است که خواستش با راستی هماهنگ است ومزدااهورا برای آبادی جهان آنرا به پارسایان آموخته است. ای اندیشهی نیک کیست آنکه از تو باشد و بهراستی مردمان را یاری بخشد؟» (گاتاها، یسنای92، بند7)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.