مسجد چهار پادشاهان (الهیجان)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

واژهی پادشــاه در فرهنگ ایرانی پس از اسالم پاژنامی تنها ویژهی فرامانروایان نبود. گاه اندیشــمندان، به ویژه چهرههای برجستهی عرفانی و پیشوایان دینی نیز به این پاژنام خوانده میشدند. از جملهی این اندیشمندان در شــمال ایران چهار تن از بزرگان خاندان کیایی بودنــد که در الهیجان فرمانروایی میکردند و همچنین خردورزان و اندیشمندانی شناخته شــده و نامدار به شمار میرفتند. سید خورکیا (درگذشتهی 647 پس از اســالم)، سیدعلی حسینی (درگذشتهی 791 پس از اســالم)، سیدرضا حسینی (درگذشــتهی 829 پس از اسالم)، سید رضی کیا (درگذشتهی 829 پس از اسالم) نام چهار تن از شــاهان کیایی بیهپیش و بزرگان الهیجان است که در نیایشگاه و آرامگاه چهار پادشاهان دفن شدهاند. این سازه بامی سفالین دارد و صندوقهای چوبی قبرها به زیباترین شکل منبتکاری و گره چینی شدهاند. درهای چوبی و کهنسال به دست هنرمندان بهنامی چون علی نجار تبریزی، عبدالکتاب خواجکی کرمانی، محمدبن داود کیا و حسین بن علی صالحی جیالنی ساخته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.