زنگ مهر در آموزشگاههای زرتشتی به صدا درآمد

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد سیاوش نمیرانیان

ه ‌مزمان‌با‌آغاز‌ســال‌تحصيلــی‌89-7931‌ آموزشــگا‌هها‌و‌دان ‌شآموزان‌زرتشــتی‌سراسر‌ كشور‌نيز‌كوش ‌شهای‌خود‌را‌برای‌دان ‌شاندوزی‌ آغاز‌كردند. زنگ‌مدرســه‌در‌آموزشــگا‌ههای‌ش ‌شگان‌هی‌ زرتشــتی‌تهران‌در‌نخستين‌روز‌از‌پاييز‌7931‌ خورشــيدی‌به‌صــدا‌درآمد‌و‌موبد‌اردشــير‌ خورشيديان،‌فرنشين‌انجمن‌موبدان‌با‌باشندگی‌ در‌دبستان‌پسران ‌هی‌جمشيدجم‌دربار‌هی‌جايگاه‌ دين‌در‌زندگی‌انسان‌سخن‌گفت.‌وی‌با‌گفتن‌ اي ‌نكه‌كار‌دين‌انسا ‌نســازی‌اســت‌از‌جايگاه‌ برجست‌هی‌دانش‌و‌دان ‌شاندوزی‌در‌اين‌راه‌و‌در‌ انديش ‌هی‌اشوزرتشت‌سخن‌گفت. همچنين‌در‌اين‌روز‌زنگ‌آغاز‌سال‌تحصيلی‌ در‌آموزشــگا‌ههای‌پسران ‌هی‌رســتم‌آباديان‌ (دبيرستان‌دوره‌يكم)‌و‌فيروزبهرام‌(دبيرستان‌ دوره‌ دوم‌ و‌ هنرســتان)‌ و‌ آموزشــگا‌ههای‌ دختران ‌هی‌دبســتان‌گيو،‌دبيرستان‌دوره‌يكم‌ گشتاسب‌و‌دبيرستان‌دوره‌دوم‌نوشيروا ‌نج ‌یتاتا‌ كه‌زير‌پوشــش‌انجمن‌زرتشتيان‌تهران‌جای‌ دارند‌نيز‌با‌باشندگی‌مسووالن‌هازمان‌زرتشتی‌ در‌تهــران‌به‌صدا‌درآمد.‌بــرای‌دان ‌شآموزان‌ زرتشــتی‌كه‌در‌آموزشــگا‌ههای‌غيرزرتشتی‌ درس‌م ‌یخوانند‌نيز‌پنجم‌مهرماه‌آغاز‌ســال‌ تحصيلی‌كا ‌سهای‌دينی‌جشــن‌گرفته‌شد.‌ كا ‌سهای‌دينی‌روزهای‌پنجشنب‌هی‌هر‌هفته‌ در‌آموزشگاه‌هرمز‌آرش‌تهرا ‌نپارس‌و‌سازمان‌ جوانان‌زرتشتی‌(فروهر)‌برپا‌م ‌یشود.

آموزشگاههای زرتشتیان یزد

در‌شهر‌يزد‌دبســتان‌ماركار‌ويژ‌هی‌دختران‌و‌ دبستان‌دينياری‌ويژ‌هی‌پسران‌زرتشتی‌است‌كه‌ كار‌خود‌را‌در‌نخستين‌روز‌از‌مهرماه‌آغاز‌كردند.‌ همچنين‌جشــن‌آغاز‌كا ‌سهای‌دينی‌پنجم‌ مهرماه‌در‌تاالر‌زرتشــتيان‌قاس ‌مآباد‌يزد‌برگزار‌ شــد‌و‌دبســتان‌ماركار‌و‌پرديس‌دانش‌ماركار‌ در‌روزهای‌پنجشنبه‌ميزبان‌كا ‌سهای‌دينی‌ دان ‌شآموزان‌زرتشتی‌استان‌يزد‌خواهند‌بود. گرچه‌در‌استان‌يزد‌شــمار‌بسياری‌آموزشگاه‌ در‌ده‌ههای‌گذشــته‌به‌كوشش‌ني ‌كانديشان‌ زرتشــتی‌پاي ‌هگذاری‌شده‌اســت‌كه‌اكنون‌يا‌ فعاليتی‌ندارند‌يا‌مانند‌دبيرستان‌كيخسروی‌و‌ دبيرستان‌مهر‌در‌دســترس‌آموزش‌و‌پرورش‌ قرار‌دارند.

کالسهای دینــی زرتشــتیان در دیگر شهرهای کشور

در‌شهرهای‌كرمان،‌شــيراز،‌كرج،‌اصفهان‌ و‌اهــواز‌نيز‌بــا‌آن‌كه‌آموزشــگا ‌ههای‌فعال‌ زرتشــتی‌وجود‌ندارند‌امــا‌آغاز‌كا ‌سهای‌ دينی‌در‌پايان‌نخستين‌هفت ‌هی‌مهرماه‌جشن‌ گرفته‌شد. در‌كرمان‌و‌در‌تاالر‌آتشــكد ‌هی‌زرتشــتيان‌ آغاز‌بــه‌كار‌كا ‌سهای‌دينی‌با‌باشــندگی‌ دانش‌آمــوزان‌و‌آموزگاران‌هر‌پايه‌جشــن‌ گرفته‌شد. تاالر‌روانشاد‌يزدانی‌مجموعه‌فرهنگی‌دينی‌ زرتشــتيان‌شيراز‌نيز‌ششــم‌مهرماه‌ميزبان‌ نخستين‌روز‌كا ‌سهای‌دينی‌بود. همچنين‌فرنشــين‌انجمن‌زرتشــتيان‌كرج‌ در‌خان ‌هی‌دولت‌اين‌شــهر‌به‌دانش‌آموزان‌ زرتشتی‌آغاز‌كا ‌سهای‌را‌شادباش‌گفت. كا ‌سهای‌دينــی‌اصفهان‌و‌اهــواز‌نيز‌به‌ كوشش‌انجم ‌نهای‌زرتشــتيان‌اين‌شهر‌در‌ پنجمين‌روز‌از‌مهرماه‌كار‌خود‌را‌آغاز‌كردند. گفتنی‌است‌در‌سال‌تحصيلی‌89-7931‌بيش‌ از‌0001‌دان ‌شآموز‌زرتشتی‌در‌آموزشگا‌ههای‌ زرتشــتی‌و‌كا ‌سهای‌دينی‌زرتشــتيان‌به‌ فراگيری‌دانش‌سرگرم‌هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.