آرامش در سراوان دستیافتنی است

Amordad Weekly Newspaper - - News -

با گذر از شهر رشت در 7١ کیلومتری جادهی رشت-تهران، یكی از گیراییهای (:جاذبه) دیدنی استان گیالن خودنمایی میکند. بوستان جنگلی سراوان، از کهنترین گسترههای جنگلي گیالن است که مجموعهای کممانند از گونههای کمیاب گیاهي، انباشتگاههای (:ذخایر) ژنتیكي و چشماندازهای بیمانندی را در خود جای داده است. نزدیكی بوستان جنگلی سراوان به مرکز استان و دسترسی به جاده سراسری این بوستان را در میان بوستانهای جنگلی ارزشمند ایران جای داده است. گونههای گیاهی کممانند، داشتن رودخانهی سفیدرود و سیاهرود در گوشهی خاوری (:شرقی) از ویژگیها و زیباییهای این بوستان است و جلوهای دیگرگون از دیگر بوستانهای جنگلی به آن بخشیده است. یكی دیگر از دیدنیهای این بوستان، دیرینكدهای (:موزه) با عنوان«میراثروستایی»بامهرازی(:معماری) 00١ ساله است. در این دیرینكده گسترههای جلگهای و کوهستانی گیالن و شیوهی زندگی روستایی بازسازی و زندگی مردم این بخش از ایران به تصویر کشیده شده است. این بوستان زیستگاه پرندگان و جانوران گوناگوني همچون قرقاول، کبك، دارکوب، جﻐد جنگلي، خرگوش و راسو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.