نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

ســرور ارجمند دینیــار امجد بــه نامگانه خواهرانشــان روانشــاد لعل امجد و فیروزه امجد 2/000/000ریال بانوی ارجمند مهین بانو نورافروز 2/000/000 ریال بانوی ارجمند پروین خسرویانی (اردشیری) 7/700/000 ریال سرور ارجمند سهراب اختری 500/000 ریال سرور ارجمند دکتر مهرداد آریامنش 2/000/000 ریال بانــوی ارجمنــد آرمیتا دانش بــه نامگانه روانشــادان مــادر و پدرشــان پریدخــت تهمورسیزاده و شهریار دانش 5/000/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.