آیین نکوداشت داریوش بزرگ برگزار شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده نگار جمشیدنژاد

دومین همایــش مهر به میهن و نکوداشــت داریوش هخامنشی 17 مهرماه 6931خورشیدی، به فرخندگی فرارسیدن روز بزرگداشت داریوش بزرگ (شــانزدهم مهرماه) در تاالر فردوســی خانهی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این نشســت به پاس خدمات داریوش بزرگ و به کوشش انجمن هماندیشان ایران فرهنگی، هفتهنامهی امرداد، نشریهی وطنیولی، تارنمای ایرانبوم و بنیاد فرهنگی فرهود بر پا شد. همایــش مهر به میهن و نکوداشــت داریوش هخامنشی با باشندگی شماری از فرهیختگان، ایرانپژوهان بنام ایرانی و دوســتداران تاریخ و فرهنگ ایرانزمین همراه بود و گردانندگی آن را سعیده پراش بر دوش داشت. در آغاز نشســت دکتر داریوش فرهود، هموند هیات بنیادگذاران انجمن هماندیشان فرهنگی، پس از خوشــامدگویی از بایســتگی و نیاز به همبستگی میان همهی گروههای ایرانیتبار و نیاز به حس میهنپرستی و پیشگیری از تکرار پارهپاره شدن ایران، آنچنان که به دور افتادن بخشهایی از ایران بزرگ در گذشتهی تاریخی انجامید، سخن گفت. دکتــر داوود هرمیــداس باوند (اســتاد حقوق بینالملــل)، دکترعلی علیبابایی (پژوهشــگر تاریخ ایران باستان)، پروفسور سیدحسن امین،

دکتر بقاییماکان و فرشــید خدادادیان در این نشست سخنرانی کردند. اســتاد قــدرتاهلل انتظامی، از موســیقیدانان برجستهی ایرانی، و محمدرضا سحاب، فرنشین (:مدیــر) موسســهی جغرافیا و نقشــهنگاری (کارتوگرافی) ســحاب و نویســندهی اطلس جغرافیایــی خلیجفارس، بــرای اثبات نژادگی (:اصالــت) نام خلیجفــارس، میهمانان ویژهی این برنامه بودنــد. چکامهخوانی هما ارژنگی، ســرایندهی میهنی، دربارهی تختجمشــید بخشی از آیین نکوداشت داریوش بزرگ بود. گفتنی است که برپایی دومین همایش نکوداشت روز داریوش هخامنشی با همراهی چهرههای فرهیختهی فرهنگی و تاریخی، گامی به سوی تثبیت مستند روز شانزدهم مهرماه با عنوان روز داریوش بزرگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.