بیستون‌میزبان‌جشنوار‌هی‌جهانی‌سن‌گنوردی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

چهارمین جشنوارهی جهانی ســنگنوردی بیستون از 29 مهرماه تا سوم آبانماه 1397 خورشــیدی با همکاری سازمان کوهنوردی فرانســه، فدراسیون کوهنوردی ایران، ادارهی کل ورزش و جوانان و هیات کوهنوردی کرمانشاه، در دیوارهی کوه بیستون برگزار میشود. دیوارهی ســنگنوردی بیســتون پنجمین دیوارهی بلند جهان و بلندترین دیوارهی کشور است که 1200 متر بلندا دارد و تاکنون بیش از 100 راه از آن بازگشــایی شــده است. چهارمین دورهی این جشــنوارهی جهانی که قرار بود هر دو ســال یکبار برگزار شود با یک دورهی توقف برگزار خواهد شد. دورههای نخست تا سوم جشنوارهی جهانی سنگنوردی بیستون در سالهای ،1389 1391 و 1393 خورشــیدی برگزار شــد. در سومین دورهی این پیکارها 179 ســنگنورد داخلی و خارجی از کشــورهای ایتالیا، فرانسه، اسلونی، سوئیس، آمریکا، اتریش، سوئد، فنالند، استرالیا، آلمان، لهستان، تونس و دانمارک شرکت کردند. گسترهی تاریخی بیستون در 30 کیلومتری خاور (:شرق) کرمانشاه جای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.