به‌اس‌بهای‌ایرانی‌میدان‌داده‌نم ‌یشود

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

مافیای واردات اسبهای ایرانی را خانهنشین کرده است

اسبهای نژادهی ایرانی با وجود ویژگیهای بیماننــد از آمــدن بــه میــدان پیکارهای اسبسواری کشور محروم هستند. بابک شــکی دبیر انجمن صنفی اسب نژادهی (:اصیل9 ایران، با بیان اینکه شماری همواره در پی تبلیغ منفی برای اســبهای ایرانی هستند گفت: بهرهگیری نکردن از اسبهای ایرانی در پیکارهای ســوارکاری به شوند (:دلیل) ناتوانی آنها در برابر نمونهی خارجی نیســت، چراکه اسب ایرانی بسیار توانمند است، ولی شوربختانه نگاه فدراسیون در این سالها به پرورش ملی نبوده و محور خود را بر واردات پایهریزی کرده است. این در حالی اســت که ما در ایران پنج نژاد ســرهی (:خالص) اســب داریم که از این میان میتوان از نژاد ترکمن، کاسپین (پونی)، درهشــوری، کرد و عرب خوزستان نام برد که هرکــدام ویژگیهای بیماننــدی دارند با این همه، برخی میخواهند ثابت کنند که اســب ایرانی کیفیت خوبی ندارد. وی افزود: ما اکنون میتوانیم 70 درصد نیاز میدان پیکارهای خود را با اسبهای دوخونی که برای ورزش پرورش داده شدهاند برطرف کنیم ولی به آنها میدان داده نشــده است و بهرهای برده نمیشود. شوند این موضوع را باید از فدراسیون پرسید ولی به باور من شوندی جز رخنهی مافیای واردات اسب خارجی ندارد. این کنشگر (:فعال) صنعت اسب در دنباله گفت: ما تنها به شــمار اندکی اسب نیاز داریم که برای پرش از ارتفاع باال از آنها بهره برده شــود که باید آنها را از خارج وارد کرد، چراکه آن اسبها 100 تا 200 سال است که به همین منظور گزینش و اصالح شــدهاند و نمیتوان انتظار داشت که اکنون ما هم اســبهایی با منظوری که آنها تعریف کردهاند داشــته باشــیم ولی نگاه به اســب باید به گونهای باشد که ما در آینده نزدیــک خودمان بتوانیم این اسبها را پرورش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.