زیلوی‌میبد؛‌چش ‌مب‌هراه‌جهانی‌شدن

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پروندهی ثبت جهانی میبد به عنوان «شــهر جهانی زیلو» پنجم آبانماه 1397 خورشیدی از سوی ارزیابان بینالمللی بررسی میشود. به گزارش ایسنا ویدا توحدی رایزن (:مشاور) معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور پس از ســفر به شهرســتان میبد و بازدید از روند کنشهای (:فعالیتهــای) زیلوبافی در این شهرســتان گفت: میبد از دو سال پیش به عنوان شــهر ملی زیلو ثبت شده است، اما به شوند (:دلیل) توانمندیهای موجود در این شهرستان بر آن شــدیم تا خواستار ثبت این شهر به عنوان «شــهرجهانی زیلو» از سوی یونسکو شویم و آن را به جهان بشناسانیم. توحدی با بیان اینکــه پروندهی ثبت جهانی میبد به عنوان «شــهر جهانــی زیلو» پنجم آبانماه از ســوی ارزیابان بینالمللی بررسی میشــود افزود: ثبــت جهانی میبــد نیازمند خواســت و ارادهی مســووالن، هنرمندان، صنعتگران و دستاندرکاران این منطقه است که بتوانند ارایهی خوبی از کنشهای هنری، کارگاههــای تولیدی، مراکز آموزشــی و عرضه و فروش محصوالت ارزشمند خود به این داوران و ارزیابان داشته باشند. رایزن معاون صنایع دســتی کشور یادآور شد: با توجه به شاخصهای جهانی، بافت و کیفیت خوب زیلوی میبد، پیشینهی آن و نقش و طراحی بسیار خوبش در رتبهی باالیی است. توحدی با بیان اینکه بخشــی از زندگی مردم این گســتره به زیلو و بافت آن گره خورده اســت ابراز امیــدواری کرد که به زودی این هنر-صنعت ارزشــمند به نام شهرستان میبد در یونسکو ثبت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.