جامعه‌باستا‌نشناسی‌سوگوار‌شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

بهروز همرنگ در روز بزرگداشت باستانشناسان درگذشت

هازمان (:جامعهی) باستانشناسی ایران یکی از کوشندگان ارزشمند خود را از دست داد. بهروز همرنگ، از باستانشناسان میهندوست گیالنــی، 23 مهرمــاه 1397 خورشــیدی و همزمان با روز بزرگداشــت باستانشــناس هنگام انجام ماموریت در گســترهی تاریخی کهنهی ماسوله در پی ایست قلبی درگذشت. وی پیشتر فرنشین (:مدیر) پایگاه پژوهشی تالش بود و پس از آن سرپرستی کاوشهای باستانشناسی کهنه ماسوله، شهران، شمام و فیلــده رودبار را بر دوش داشــت. همرنگ با 23 ســال پیشینهی کنشــگری (:فعالیت) در زمینهی باستانشناسی، نزدیک به 20 جستار (:مقاله)، 5 پوشــینه (:جلد) کتاب و شناسایی 700 یادمان در رودبار و تالش را در کارنامهی فرهنگی خود دارد که در این میان میتوان از کتاب «تمــدن مارلیک» و «راههای تاریخی گیالن» یاد کرد. او بســیاری از کاوشهای خود را با کمترین بودجهی ممکن انجام میداد و به برآیندهای (:نتیجه) پربار میرساند. این باستانشناس در نگاهداری داشتههای میراثفرهنگــی گیــالن و رویارویــی (:مقابله) با ســاخت و ساز بیرویه در آق اولر تالش و بزرگترین گورســتان عصر آهن کشور نقش ارزشمندی داشت. پیکر زندهیاد بهروز همرنگ چهارشــنبه 25 مهرماه 1397 خورشیدی، با همراهی شماری از مردم، پژوهشگران، مسووالن و کارکنــان میراث فرهنگــی گیالن از دیرینکدهی (:موزه) رشــت، در قطعهی هنرمندان باغ رضوان این شــهر به خاک سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.