نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

متاسفانه اینروزها مشکالت آلودگی محیط زیســت بیداد میکنه. به تازگی به مازندران سفر کرده بودم و در کنار ساحل با زبالههای زیادی روبهرو شدم. افسوس و صد افسون که حتی به فکر خودمان هم نیستیم چه برسد به حیوانات و پرندگانی که با گیر افتادن در این زبالهها جان میســپارند. از خودمان شروع کنیم، تولید زباله بیرحمی به زمین است. سعید بیگی

در این زمانه طاقتفرسا وجود نشریه امرداد باعث دلگرمی ماســت، از تمــام کارکنان امرداد سپاسگزارم که اینچنین کوشا هستند و ســپاس ویژه از بانو نگار جمشیدنژاد برای نوشتههای خوبشون. پاینده باشید. سوسن نظری

از سازمان میراث فرهنگی خواهش میکنیم خانهی پدری احمد محمــود در اهواز را ثبت ملــی کند. پیش از این میــراث وعدهی این کار را داده بود امــا نگرانیم به این وعده هم مانند نامگذاری خیابان یا میدانی به نام احمد محمود، نویسنده زمین سوخته عمل نشود. کورش رفیعی

تجــاوز و قتل خبرنــگار بلغــار، ویکتوریا مارینووا و از دیگر ســو جمال خاشــقجی، خبرنگار آزاد عربستانی، نشاندهندهی این مهم اســت که نهتنها صاحبان زر و زور و زیور از اطالعرســانی رخدادهای برخالف میلشــان بیمناک هستند، بلکه در نابودی و کشت و کشتار خبرنگاران و اصحاب رسانه پیشــینهی ژرفی دارند. باید ســپاسگوی امرداد بود که در این آشفتهبازار ناامنیهای اقتصادی و فرهنگــی و ... همواره دربارهی اطالعرسانی رخدادهای فرهنگی میکوشد. پوریایی درود برشــما، اگر برای شــما شدنی است پیرامون ورزش چوگان، پیشینه ی آن و شیوه بازی نوشتاری بنویسید. باسپاس

درود، چند گاهی است از نوشتههای فرزانشی (:فلسفی) کمتر در هفتهنامه دیده میشود و اگر میشود از نوشتههایی که پیرامون مهرازی و شهرسازی است از شاهنامه بیاورید. با سپاس، پویا

ایرانزمین سرزمین همهی «ایرانیان» است. «ایرانیان» نام عام همهی «ما»، یعنی مردمانی اســت که به طور تاریخــی، از کهنترین روزگاران، در آن ســکونت گزیــده و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقــم زدهاند. این «ما» هیچ قید و تخصیصی ندارد و هیچ قیــد و تخصیصی نباید به هیچ نامی و به هیچ بهانهای بر آن وارد شود. این «ما» بر همهی مردم ایران شمول عام دارد و هیــچ ایرانی را نمیتوان به هیچ نامی و هیچ بهانهای از شمول عام آن خارج کرد. پاینده ایران

بــا درود، رخداد حضور گزینشــی جمعی از بانوان در ورزشــگاه آزادی برای دیدن بازی دوســتانهی ایران - بولیوی اگرچه در گام نخســت باعث خرســندی زنان و مردان باورمند به برابری جنسیتی شد ولی از آنجا که در همان حال شــماری دیگــر از زنان و دختران با درهای بســتهی ورزشگاه روبهرو شدند نابرابری دیگری را در جامعه رقم زد. سامان اردشیری

درگذشت پروفسور کیوان مزدا را آرامشباد میگویم. روحش شــاد. چرا ما وقتی یکی از بینمان میرود یادش میکنیم، چرا در زمان حیات اسمی نمیبریم..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.