سیامیـــن ســال

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده دانیال‌دائ‌یمسلیه

به نام سیامین سالگرد پایان جنگ ایران و عراق اما به کام بیبیسی! اینکه میگویند بنگاه سخنپراکنی بیبیسی درست است، اما چرا میگویم ســیامین سال؟ هنگامی که یکی از خبرنگاران بیبیسی به مناسبت سیامین سالگرد پایان جنگ ایران و عراق به شهر فاو رفته بود و با چند خانوادهی ساکن در آن شــهر مثال گفتوگو کرد، خیانت به یک کشور در همینجا قابل درک است. در گزارش میبینیم که تنهــا با طرف عراقی گفتوگو میشود. این همه ایرانی در خارج از کشور ایران هستند آنوقت او رفته تنها با عراقیها گفتوگو میکند. در یکی از بخشهــا عراقی در گفتوگو با خبرنگار گفت: ما دیدیم یک هواپیمای جنگی ایرانی به ســمت اهــواز میرود و یکدفعه صدای انفجار که تاسیسات نفتی عراق را هدف گرفته بودند به گوش رسید آنجا بود که اولین روز جنگ ایران و عراق بــود و ما فهمیدیم جنــگ ایران و عراق شروع شده است. در بخش دیگری از گزارش که روز بعد پخش شد عراقی دیگری که در ارتش عراق و ساکن فاو بود حضور داشــت. در آنجا که آن عراقی تعریف میکرد که آن روزها چه گذشــت گفته بود که: اینکه یک کشور مستقل بخشی از یک کشور مستقل دیگر را بگیرد اشغال است، دیگر اجارهگر نیست. نمیدانم که چه کسی مسوول پیگیری این پســت که شبکهی بیبیسی در قبال ایران انجام میدهد هست. در حالی که ســازمان ملل رســما عــراق را آغازکنندهی جنگ ایران و عراق معرفی کرده و تصاویری از بمبافکنهای عراقی در نخستین روز جنگ در حالی که در میان استقبال از آنها که از بمباران پایگاههای هوایی ایران برگشته بودند چیزی نیســت که تازه باشــد و کسی ندیده باشد البته جز شــبکههای بدخواه ملت ایران مانند بیبیسی اما در این شبکه طوری عنوان میشود گویی این حملههای ناگهانی و غافلگیرکننده هرگز وجود نداشته تا میرسیم به آنجا که آن ارتشــی عراقــی میگوید (در اواخر جنگ) که فاو توسط ایرانیها اشغال شــد. بیبیسی تو مگر کوری یا حافظهی تاریخی نداری اشغال خرمشهر را چرا ندیده میگیری؟ یا یکی به آن ارتش عراقی چرا نمیگوید هنگامی که در خرمشــهر روی دیوار آهنی نوشته بودید: آمدیم که بمانیم. نیروی هوایی شما رادار سوباشی را منهدم کرد که باالی 35 کشته برجای گذاشت در حالی که با قبول قطعنامه آتشبس برقرار شــده بود اما کینههایی که شــما داشتید بهویژه شخص صدام که در یکی از میادین صدام را شــهید صدام نامگذاری کردهاید حال تو و شــبکهی کثیف بیبیسی فکر کردید که در ایران همه خواباند و شما هر دروغی که دوست دارید میتوانید بگویید و هیچ کس هم چیزی نگوید. درخواستی که دارم این است که مسووالن ایــن موضــوع را پیگیری کننــد تا دیگر بیبیســی یا هر خائن و بدخــواه ایران و ایرانی فکر نکند هرکاری که دلش خواست بــر ضد ملت ایران انجام دهد و هیچ کس هم پیگیرش نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.