۰۵ آفرینه از ایران مهر اصالت صنایع دستی گرفتند

در ارزیابی آثار صنایعدستی منطقه آسیا و اقیانوسیه

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پنجاه آفرینــه (:اثر) از ایــران در چهارچوب ارزیابی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه مهر اصالت صنایع دستی دریافت کردند. بهگــزارش مهــر، غــدا هیجاوی فرنشــین (:رییس) منطقهی آســیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دســتی دوشنبه، 7 آبان 1397 خورشیدی، در برنامهی اعالم نتیجهی داوری مهر اصالت صنایع دســتی کــه در تاالر آبی معاونت صنایع دستی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری برگزار شد گفت: «خوشحال هســتم که در این برنامه شرکت کــردم، بیشــتر کارهایی که توانســتند مهر اصالت صنایع دستی را دریافت کنند از ایران هســتند و جایگاه بعدی را عمان به خود ویژه کرده اســت، امیدواریم که در سالهای آینده کشورهای دیگر هم مهر اصالت صنایع دستی را دریافت کنند.» وی در دنباله گفت: «این ســفر برای ارزیابی صنایع دســتی ایران بــود و امیدواریم برآیند خوبی برای هنرمندان و صنعتگران این کشور به همراه داشته باشد.» فرنشین منطقهی آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دســتی افزود: «سفر بسیار خــوب و برنامهریزیشــدهای بود، ایران صنایع دستی بسیار ارزشمند و باشکوهی دارد که باید معرفی و دیده شود.» کریشــنا، هموند شــورای جهانی صنایع دستی، نیز در بخش دیگری از این آیین گفــت: «همهی صنایع دســتی ایران با شکوه و ارزشمند هستند و برای هنرمندان این عرصه آرزوی بهترینها را دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.