کوه‌کرکس‌ثبت‌ملی‌م‌یشود

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

فرنشــین (:رییس) ادارهی میــراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: رشته کوه کرکس که چکاد (:قله) آن در شهرســتان نطنز جای دارد، به نام کرکس نطنز ثبت ملی میشود. چکاد کرکس که در محدودهی شهرستان نطنز است و با بلندی سه هزار و 895 متر از سطح دریا خود نمایی میکند، ثبت ملی میشود. به جز کرکس و کویر، میراثهای طبیعی و زندهی بســیار دیگری هم در نطنز هست که برخی از آنها مانند چندین درخت چنار و چشــمه آب سرخ روستای فریزهند به ثبت ملی رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.