پیچازه (ویژهی کهگیلویه و بویراحمد)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی:

.1 ســرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهــان وکانون و گهــواره تمدن در طول تاریــخ بوده، هســت و خواهدبود .2 منطقهای باســتانی و بســیار زیبا در شهرســتان لنــده اســتان کهگیلویه و بویراحمد .3 نام دیگر گیاه دارویی دکمه طالیــی .4 باالپوش - گل ســپیدرنگی که در قدیم دیوار خانــه را با آن تمیز و سپید میکردند .5 دانهای خوشبو که در آشپزی ایرانی کاربرد دارد - تکرار واک .6 نگهبان چشــمهها و بــاران در ایران باستان .7 بیرنج به دست آید - زیرانداز سنتی ایرانی که از پشــم بهاره گوسپند درست میشود .8 حرکت قوسی دوربین در سینما - آگاه .9 سزاوار - حرکت هوا .10 گیاهــی پرخار - هــوش کوتاه .11 پایتخــت طبیعت کشــورمان به گویش محلی .12 تیر و پیکان - جامهی جنگی .13 دختر لری - ریش ســپید در گویش بختیاری .14 چین و چروک پوســت - بااهمیت .15 سســت در گویش مردمان یاســوج - از ابزار قالیبافی - ســاخته جمشیدشاه .16 آش بســیار خوشمزه و مقوی مردمان زاگرسنشــین .17 جشن و نیایش - همراه نما به معنی رشد! .18 گیسوی بافته شــده دختران - نوشیدنی باســتانی ایرانی 91.عدل .20 نان سنتی مردمان یاســوج - آش سنتی و خوشمزه مردمان یاســوج .21 دیوار بســیار بلند را گوینــد - کوه بلند زاگــرس .22 نام دخترانه آریایی به معنای شــبیه گل رز .23 روستای نامی و باستانی و بسیار زیبا در هفت کیلومتری یاسوج

ایستایی:

.1 به نهادی دولتی برای انجام کارها گویند - منطقهای باستانی در 36 کیلومتری گچساران که راه شــاهی شــوش به پــارس از آنجا میگذشت - سردار بزرگ ایرانی از خاندان روزبه که در جنگ با خالفت عباسی به شهادت رسید و نامش همیشه در تاریخ جاوید است - نامی .2 پهلوان - کوهی زیبا در دیشموک که رویشگاه نامی کرفس کوهی اســت - چهره - کوهی زیبا در شهرستان چرام که سکونتگاه خرس قهوهای در حال انقراض زاگرس است .3 نام دخترانه آریایی به معنای منظم - نظام تضمین کیفیت آموزش را گویند! - نام دخترانه ایرانی به معنای زایش - بیخ و بن خوشــه خرما را گویند - کارد .4 حرف شرط - ویتامین خون - شهر چهارده هزار ســاله که سکونتگاه ایل باوی است - مادر به گویش بختیاری - مادر ورزش - سخنی از روی خشم زیر لب گفتن .5 پستاندار دریایی - زیباترین و مهمترین تنگه در تاریخ جهان - منطقــهای چهــارده هزار ساله که سکونتگاه ایل طیبی اســت - از گروههای نژاد آریا در زاگرس .6 شــانه - زادگاه چهارده هزار ساله اشوزرتشت - گیاه دارویی و بومی زاگرس که در حال انقراض است - دانا و جوانمرد - حیوان وحشی - طاقت و توان .7 ضایعه پوستی ســفت - ریســمان کلفت - شــهر چهارده هزار ساله که ســکونتگاه ایل بویراحمدی اســت - نام ایرانی و امروزی کشور بهارت گنراجیه - فقیر .8 نشــانه مفعولــی - گور - خــدای درویــش - هالوژن .9 خزانهدار - شــهری بسیار باســتانی که به بالد شاهپور نامی بود - آبشــاری بینظیر و بســیار زیبا در ده کیلومتری شهر قلعه رییسی - بلند مرتبه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.