رکورد فروش تاریخ تیاتر ایران شکست

«میسیسیپی نشسته میمیرد»

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده گروه ادب و هنر

تیاتر «میسیسیپی نشســته میمیرد» که در تاالر وحدت مهرماه ســال ۵۹ اجرا شد و رکورد فروش تاریخ تیاتر ایران را شکســت مهر و آبان ۷۹ نیز برای دومین بــار در همین تاالر به روی صحنه رفته است. این تیاتر در شانزدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تیاتر ایران جایزهی عبدالحسین نوشین را گرفت و همایون غنیزاده به عنوان کارگردان رتبهی نخست از نگاه منتقدان برگزیده شد. ویشکا آسایش، بهرام افشاری، سجاد افشــاریان، ســیامک صفری، داریوش موفق و همایون غنیزاده (به چینش الفبا) در این نمایش بازی کردند. دیگر بازیگران این نمایش چنیناند: امیر احمدزاده، ایمان فتاحی، ســامان قاســمی، هومانمحمدحسینی. این نمایش با فروش دو میلیاردی و شکســتن رکورد فروش تاریخ تیاتر ایران در تیاتر، با پذیرهی (:اســتقبال) منتقدان هم روبهرو شد و رسانهها با تیترهایی چون «نمایشــی که رکورد شکست و گیشــه را منفجر کرد» و «رکوردشکنی تاریخی یک نمایش» دربارهاش نوشتند و از این نمایش به عنوان ارزندهترین رخداد تیاتر که نشان از جدیتر شــدن و باالرفتن جایگاه تیاتر در نگاه و زندگی خانوادههای ایرانی دارد نام بردند. این نمایش برداشتی آزاد از نمایش زناشویی آقای میسیســیپی آفرینهی (:اثر) دورنمت اســت. داستان نمایش زناشویی این دادستان چنین است که او در زمان کار خود ۰۵۳ دســتور اعدام داده است و میخواهد قوانین موسا را دوباره رواج دهد، همچنین میداند همسرش با مردی رابطه دارد، پس او را مسموم میکند و میکشد. آناستازیا زنی است که شوهرش با همسر میسیسیپی رابطه دارد. او نیز همچون میسیســیپی همسرش را با سمی مانند قند مسموم میکند. میسیسیپی به خواســتگاری آناســتازیا میرود با این عنوان که زناشــویی ما کفارهی ما اســت و از آناستازیا خواستگاریمیکند. نمایش «میسیسیپی نشســته میمیرد» دو بازگفت (:روایت) دارد. یک بازگفت فیلمی که بر پایهی زناشویی آقای میسیسیپی در حال ساخت است و بیننده حضور کارگردان و دستاندرکاران تولید یک فیلم را نیز روی صحنه میبیند و دوم داستان نمایشنامهی زناشویی آقای میسیسیپی که بیننده میبیند. پس، ساختار نمایشنامه دگرگون شده است و دو داستان دارد. داستانی برای ساختار یک فیلم گنگســتری و آمریکایی در ســینمای کالسیک نوین (:مدرن) و به گونهای سیاهوسپید. به همین شوند (:دلیل) نیز آرایه (:دکور) و پوشاک کمابیش در مایهی (:تونالیتهی) رنگ سپید، سیاه و خاکستری است اما ناگهان جامهی سرخ آناستازیا، فضای فیلم را درون دورههای سینمای پیشرفته میکند. دگردیســیهای (:تحوالت) سینمایی و بهرهگیری از چندگوییهــا (:دیالوگها) و گاهی فیلمهای اکشن در سینمای هالیوود و همچنین گزینش خنیای (:موسیقی) فیلمهای نامبردار در ســینمای جهان در این نمایش مایهی دوگانگی شــده است و به گونهای فیلم و تیاتر در کنار هم تولید میشود. نکتهی شــایان نگرش گونهای طنز و گروتسک در ریخت اجــرای این نمایش اســت و با نقد و سینمای هالیوود، مایهی خندهی بینندگان میشود. گونهای از ســینمای دلهرهآور مبهم که بیدرنگ یادآور سینمای آلفرد هیچکاک است. در این روند گاهی نماهای (:پالنهای) تصویرهای گرفتهشده نشان داده میشــود. پس، صحنهها با بهرهگیری از فن (:تکنیک) کندنمایی (:اسلوموشــن) یک بار دیگر بازتولید نمایشی میشــود و یا کارگردان با بهرهگیری از فن «راکورس و پاوز» از ویژگیهای بیومکانیک مایرهولد، نمایشــی متفاوت میسازد. نمایش خوشریتم اســت و اگرچه زمان نمایش بیش از دو ساعت است، بیننده کمتر خسته میشود. یکی از شــوندهای گونهگونی (:تنوع) بهکارگیری فنهای ســینمایی، تیاتری و همچنین خنیاهای (:موسیقیهای) بزرگ جهان است. هر دم (:لحظه) شــگفتی را برای بینندگان به ارمغان میآورد. این اجرا بیش از آنکه ساختار یک نمایش را دشته باشد، موقعیت (:لوکیشن) پشتصحنهی یک فیلم را به یاد میآورد و بینندگان از زاویهی دستاندرکاران پشتصحنهی یک فیلم نمایش را میبینند. پس، جایگاه بینندگان به دستاندرکاران سازندهی یک فیلم دگرگون میشود و مایهی پدیداری لحظههای خندهدار میشــود، زیرا هر بیننده دانای کلی است که سرگرم ســاختن آفرینهای هنری است. پایان آفرینه همچون فیلمهای گنگستری با کشتن آقای میسیسیپی همراه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.