سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

در کردهی 24 ویسپرد (واپسین کرده یا بخش ویسپرد) اندیشه، گفتار و کردار نیک ستوده و اندیشه، گفتار و کردار بد نکوهیده شده است: «به دانش خویش، به بینش خویش، به شهریاری خویش، به ردی خویش، به خواست خویش ... این پاداش را میستایم، این درستی را میســتایم، این درمان را میستایم، این فزایندگی را میستایم، این بالندگی را میســتایم، این پیروزی را میســتایم که در میان اهنودگات و "ائیریمن ایشــیه" گویای اندیشهی نیک، گفتار نیک و کردار نیک اســت، از برای ایستادن به ستیزه پندار بد، گفتار بد و کردار بد. از برای جبرانکردن پندار نادرســت، گفتار نادرست و کردار نادرست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.