چگونگی زندگانی آریاییان بر پایهی یشتها

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده سورنا فیروزی

تعیین زمان سرایش بهرام رامیشت: سرگذشت ایران )55( : تعیین زمان سرایش

در بهرام یشــت نیز بهسان مهریشت پیوسته ســخن از وجود رودهــا و درختــان (بند ۱۲)، ابرهــای بارور و بارنده بر فــراز کوهها (بند ۱۴) و ســیالبهای فراوان و ویرانگر (بندهای ۸۴ و ۳۵) اســت و بهسان مهریشت، هیچگونه گله و گزارشی از خشکسالی نیست. گویا با توجه به نشانههای پربارانتر بودن این گزارش نسبت به سرودهی مهریشت، مردمان روزگار بهرام یشت، که در ســرزمینهای ایرانی میزیســتهاند، در زمانهای کهنتر نسبت به مهریشتیان میزیسته باشند، زمانهای که حدود آن میتوانسته ۰۰۵۵ تا ۰۰۰۴ پیش از میالد در نگر (:نگر) گرفته شود.

این یشــت از ایــن موارد یــاد میکند: وجود جنگلهای بســیار (بندهای ۱۳ و ۲۳)، برخی از فرمانروایان و پهلوانان کهن، هوتوسا همسر گشتاسپ (بند ۵۳)، برخورداری از فرش (بند ۷) و بالش و تخت (بند ۵۳) (این دو مورد کیفیت شهریگری ایرانیان روزگار سرایش رامیشت را نمایان میســازد)، بهرهگیری از بَرَسم در آیین دینی (همان)، آبشاری در رود رنگها (بند ۷۲)، جنوب میانرودان (:بینالنهرین) با نام سرزمین کویرینَت «ســختگذر» (به جــای بَوری در آبانیشــت) (بند ۹۱)، برخورداری از گردونه و چرخ (۶۵ و ۷۵) و زرکاری (همان).

پینوشت: ۱- دوستخواه، ‪۵۴۴-۱۳۴ ۹۷۳۱:‬ ۲- دوستخواه، ‪۹۵۴-۷۴۴ ۹۷۳۱:‬ یارینامه: اوستا،جلیل دوستخواه، ج۱، نشر

:

گویا با توجه به دیدن نام کویرینت به جای بوری (بابل) و نیز به جای نامهای سومری جنوب میــانرودان، این زمانــه به پیش از سدهی بیستم پیش از میالد میرود و با توجه به توصیفهایی از جنگلهای بزرگ در میان ایــران و توران و کاملتــر بودن ماجراهای زندگی گرشاسپ (پهلوان کهن ایرانی) (بند ۸۲) و نیز نبود گله از خشکســالی، زمانهی ســرایش رامیشــت در پیوند بــا کمابیش ۰۰۵۵-۰۰۵۴ پیــش از میالد بوده اســت. بدین گونه اگر بر پایــهی گفتهی پورداوود «کویرنــت» مربوط بــه منطقهی «کرند» در کرمانشاه نباشد (دوستخواه، همان: ج۲، ۶۳۰۱)، میتوانسته نام رایج سرزمین جنوب میانرودان پیش از نام ســومر میانرودانی و بَوری آبانیشــت (بابیروش یا بابِل) باشد. نامی که امکان داشته عنوان دیوانی (:رسمی) شناختهشدهی دوران پیش-سومری «عبید» در دیدگاه ایرانیان فالت ایران بوده باشد. از سوی دیگر، اشاره به چرخ نیز نشان میدهد که گمــان میرود ایرانیــان فالت پیش از سومریان به آن دست یافته بودند. مروارید، ۹۷۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.