دهشي براي آغاز زناشويي

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

زو ‌جهــاي‌جــوان‌بيش‌از‌همــه‌به‌روانــش‌درود‌ مي‌فرستند‌زيرا‌مز ‌هي‌شيرين‌دهش‌اين‌نيك‌انديش‌ را‌چشــيده‌اند.‌شــادروان‌سرهنگ‌ارســتو‌سپهري‌ ٩٩٢١‌خورشــيدي‌در‌كرمان‌زاده‌شــد.‌وي‌با‌نيت‌ خيرخواهانه،‌به‌ياري‌برادرش‌ســيروس‌سپهري،‌٩‌ دستگاه‌آپارتمان‌به‌نام‌خان ‌هي‌ارستو‌سپهري،‌براي‌ بهر‌هگيري‌نوعروس‌‌و‌دامادها‌در‌دســترس‌انجمن‌ زرتشتيان‌تهران‌گذاشت. ارســتو‌سپهري‌٧١‌آبان‌ماه‌٥٥٣١‌در‌٦٥‌سالگي‌در‌ پی‌بيماري‌قندخون‌درگذشت.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.