کارنامک دکتر فرهنگ مهر (پايان)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده بوذرجمهر پرخیده

دكتر‌مهر‌در‌كتاب‌خاطراتش‌م ‌ینويســد‌ كه‌پس‌از‌انقالب‌روزهای‌بســيار‌سختی‌ را‌گذرانده‌اســت.‌او‌به‌يــاری‌گروهی‌از‌ دوســتانش‌به‌فرانســه‌م ‌یرود.‌سپس‌در‌ تماس‌با‌دانشــگا‌ههای‌آمريکا‌در‌دانشگاه‌ بوستون‌استخدام‌م ‌یشود.‌پس‌از‌٧١‌سال،‌ تا‌زمان‌بازنشستگی،‌در‌آن‌دانشگاه‌استادی‌ م ‌یكند.‌در‌پايان‌اســتاد‌ممتاز‌دانشــگاه‌ بوستون‌م ‌یشود.‌ دكتر‌فرهنگ‌مهر‌در‌ميان‌زرتشتيان‌جايگاه‌ وااليــی‌دارد.‌در‌گرد ‌شهای‌٩٢،‌۰٣‌و‌١٣‌ انجمن‌زرتشتيان‌تهران‌از‌٣٢‌آذرماه‌٥۴٣١‌ تا‌۸‌آبا ‌نماه‌٧٥٣١‌خورشــيدی‌فرنشــين‌ (:رييــس)‌انجمن‌بــود.‌او‌جــدای‌از‌اين‌ دور‌ههــا‌چند‌دوره‌ديگر‌هم‌هموند‌انجمن‌ بــود.‌دكتر‌مهر‌روی‌هــم‌٥‌‌دوره‌هموند‌ انجمن‌زرتشــتيان‌تهران‌بود‌كه‌٣‌دور‌هی‌ آن‌فرنشينی‌انجمن‌را‌بر‌دوش‌داشت. او‌دربــار‌هی‌آمدن‌به‌تهران‌و‌شــركت‌در‌ ششــمين‌كنگر‌هی‌جهانی‌زرتشتيان‌(۰٣‌ خرداد‌تا‌٢‌تير‌٥٧٣١‌خورشيدی)‌در‌كتاب‌ خاطراتش‌چنين‌م ‌ینويسد:‌«دعوت‌كتبی‌ از‌ســوی‌وزير‌ارشاد‌و‌فرهنگ‌اسالمی‌از‌ من‌و‌همسرم‌پريچهر‌شــده‌بود‌كه‌چند‌ روز‌پيش‌از‌كنگره‌به‌ايران‌برويم‌و‌هرقدر‌ م ‌یخواهيم‌بمانيم‌...‌در‌حدود‌۰١‌روز‌پيش‌ از‌كنگره‌به‌تهران‌رفتيم‌تا‌اگر‌دوســتان‌ زرتشتی‌برای‌تشــکيل‌كنگره‌بخواهند‌از‌ تجربيات‌من‌اســتفاده‌كنند‌در‌اختيارشان‌ قرار‌دهم‌...‌تشريفات‌استقبال‌و‌اقامت‌در‌ هتل‌بــا‌احترام‌انجام‌گرفت.»‌دكتر‌ماهيار‌ اردشيری‌در‌نشست‌گشايش‌كنگره‌دكتر‌ مهر‌را‌به‌عنوان‌فرنشــين‌افتخاری‌كنگره‌ ششم‌شناساند. دربــار‌هی‌زندگی‌خانوادگــی‌فرهنگ‌مهر‌ آگاهی‌كمی‌داريم.‌ايشان‌كمتر‌از‌٢‌رويه‌از‌ كتاب‌خاطرات‌خود‌را‌به‌همسر‌و‌فرزندان‌خود‌ ويژه‌كرد‌هاند.‌او‌م ‌ینويسد:‌«دوران‌خدمت‌در‌ بيمه‌را‌بايد‌با‌ذكر‌واقع ‌هی‌مهمی‌در‌زندگانی‌ خصوصی‌خودم‌كامل‌كنم.‌سا ‌لها‌مسال ‌هی‌ ازدواج‌در‌برابر‌اهداف‌سياســی‌و‌اجتماعی‌ من‌امر‌ثانوی‌بود.‌زيرا‌م ‌یانديشــيدم‌كه‌در‌ جريان‌فراز‌و‌نشــيب‌شغلی‌نتوانم‌آ ‌نگونه‌ كه‌بايد‌وظايف‌خانوادگی‌خود‌را‌نســبت‌به‌ همســرم‌و‌فرزندانم‌انجام‌دهم‌...‌و‌در‌واقع‌ زندگی‌خصوصی‌خود‌را‌كال‌وقف‌كار‌دولتی‌ كرده‌بودم،‌از‌اين‌رو‌به‌فکر‌يافتن‌همسر‌و‌ شــريك‌زندگی‌افتادم.‌اين‌امر‌در‌سال‌اول‌ اشتغالم‌در‌بيمه‌اتفاق‌افتاد.»‌(دكتر‌مهر‌از‌۴١‌ آذرماه‌۴۴٣١‌تا‌١١‌د ‌یماه‌۰٥٣١‌خورشيدی‌ فرنشــين‌بيمه‌بوده‌است‌ـ‌تارنمای‌رسمی‌ بيمه‌ايران) «همسر‌من‌پريچهر‌نادری‌است.‌پريچهر‌ دختر‌مرواريد‌فرخنــده‌و‌هرمزديار‌فرزند‌ ارباب‌گشتاسب‌دينيار‌است.‌ارباب‌گشتاسب‌ از‌بــزرگان‌زرتشــتی‌كرمــان‌و‌كالنتر‌ زرتشــتيان‌كرمان‌بود‌...‌او‌مردی‌ثروتمند‌ و‌بخشنده‌بود‌و‌پيش‌از‌درگذشت‌هم ‌هی‌دارايی‌ خود‌را‌وقف‌زرتشــتيان‌و‌غيرزرتشــتيان‌كرد.‌ دبيرستان‌ايرانشهر‌كرمان‌كه‌سا ‌لها‌از‌بهترين‌ دبيرستا ‌نهای‌كرمان‌بود‌و‌فرزندان‌گروهی‌از‌ مســلمانان‌فرهيخته‌كرمان‌نيز‌در‌آنجا‌درس‌ م ‌یخواندند،‌از‌دهش‌او‌تاسيس‌شد.»‌ «ارباب‌گشتاسب‌از‌نامداران‌اروپايی‌كه‌از‌كرمان‌ ديدن‌م ‌یكردند‌پذيرايی‌م ‌یكرد.‌از‌جمله‌"ادوارد‌ براون"‌چند‌هفته‌در‌منزل‌او‌اقامت‌داشت.‌تقدير‌ چنين‌بود‌كه‌هم ‌هی‌پسرانش‌در‌زمان‌حياتش‌ از‌وبا‌و‌ساير‌بيمار ‌یهای‌اپيدميك‌فوت‌كنند‌و‌ آخرين‌پسرش،‌هرمزديار‌[پدر‌همسر‌دكتر‌مهر]‌ پس‌از‌مرگ‌او‌متولد‌شد‌و‌در‌زمان‌كودك ‌یاش‌ ارثي ‌هاش‌توســط‌خويشان‌حيف‌و‌ميل‌گرديد‌و‌ مورد‌تعدی‌قرار‌گرفت.» «برای‌انتخاب‌همســر؛‌من‌بــه‌دنبال‌دختری‌ بودم‌كه‌ايرانی‌و‌زرتشــتی‌باشد‌و‌با‌من‌فرهنگ‌ مشتركی‌داشته‌باشــد‌زيرا‌از‌ديدگاه‌من‌ازدواج‌ اتحاد‌يك‌مرد‌و‌زن‌نيست‌بلکه‌اتحاد‌دو‌خانواده‌ است.‌ضمنا‌همسر‌من‌تحصي ‌لكرده‌و‌دنياديده‌ بود.‌پس‌از‌پايان‌دبيرستان‌در‌كرمان‌به‌لندن‌رفت‌ و‌در‌آنجا‌پرستاری‌و‌مامايی‌آموخت.‌خوشبختانه‌ در‌نخســتين‌مالقات‌هر‌دو‌بــه‌هم‌عالق ‌همند‌ شــديم‌و‌پس‌از‌دو‌هفته‌نامزدی‌ازدواج‌كرديم.‌ از‌اين‌ازدواج‌٣‌فرزند‌داريم؛‌مهرداد‌كه‌پزشــك‌ شده‌اســت‌و‌در‌كاليفرنيا‌كار‌م ‌یكند.‌مهران‌كه‌ اقتصاددان‌[فشن‌ديزاينر]‌شده‌است‌و‌در‌پاريس‌ كار‌م ‌یكند‌و‌ميترا‌كه‌حقوق‌خواند‌و‌وكيل‌دعاوی‌ است‌و‌اكنون‌در‌واشنگتن‌زندگی‌م ‌یكند.» «پريچهر‌در‌زندگــی‌پرفرازونشــيب‌من،‌در‌ شاد ‌یها‌و‌سخت ‌یها،‌صميمانه‌با‌من‌شريك‌بود‌ و‌پس‌از‌مهاجرت‌من،‌با‌دشــوار ‌یهای‌فراوان‌ فرزندان‌را‌از‌ايران‌خارج‌كرد‌و‌در‌بوســتون‌با‌ اشتغال‌به‌هزينه‌زندگی‌كمك‌م ‌یكرد‌و‌خانه‌را‌ م ‌یگرداند‌و‌از‌اين‌بابت‌مديون‌او‌هستم.»‌ دكتر‌فرهنــگ‌مهر‌از‌دور‌هی‌دانشــجويی‌به‌ كارهــای‌فرهنگــی‌و‌اجتماعــی‌پرداخت.‌از‌ بنيادگذاران‌گاهنام ‌هی‌(:نشري ‌هی)‌هوخت‌بود‌و‌ از‌سال‌٩٢٣١‌خورشيدی،‌كه‌نخستين‌شمار‌هی‌ اين‌گاهنامه‌چاپ‌شد،‌در‌زمين ‌هی‌اقتصادی‌مقاله‌ نوشــت.‌او‌د‌هها‌كتاب‌و‌صدها‌مقاله‌نوشت.‌در‌ ايران‌كتاب‌«ديدی‌نو‌از‌دينی‌كهن»‌نوشت ‌هی‌ دكتر‌فرهنگ‌مهر‌شناخت ‌هشــده‌و‌خوانند‌ههای‌ فراوان‌داشته‌و‌چندين‌بار‌چاپ‌شده‌است.‌ دكتر‌فرهنگ‌مهر‌پس‌از‌يك‌زندگی‌سرشــار‌ از‌كوشــش،‌در‌٣١‌اسفندماه‌٦٩٣١‌خورشيدی‌ (٣‌مارس‌۸١۰٢‌ميالدی)،‌در‌۴٩‌ســالگی،‌در‌ كاليفرنيا‌درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.