زریوار؛ دریاچهای افسانهای در دل کردستان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

یسنا کيان: تاالب آب شیرین زریبار یا زریوار در 3 کیلومتری باختر (:غرب) شهر مریوان، در استان کردستان و از گیراییهای (:جاذبه) دیدنی و گردشگری این استان است. آب تاالب شیرین است و در زمستان سطح دریاچه یخ میبندد. این تاالب در درازای جغرافیایی 46ƒ8′ و پهنای جغرافیایی 35ƒ32′ و بلندای 1285 متری از سطح دریا جای دارد. دریاچهی زریبار نزدیك به پنج کیلومتر درازا و 6٫1 کیلومتر پهنا دارد. گستردگی تاالب به راَین (:دلیل) دگرگونی حجم آب در فصلهای گوناگون ناهمسان (:متغیر) و ژرفنای آن 5/5 متر است. این تاالب بزرگترین و زیباترین دریاچهی آب شیرین باختر ایران و یكی از بیمانندترین دریاچههای آب شیرین در جهان است و همهی ویژگیهای یك تاالب جهانی را دارد. این دریاچه به باور مردم بومی دریاچهای افسانهای و سرشار از رازها و داستانها است. افسانهای بودن دریاچه را به خودجوش بودن آن نسبت میدهند و با آنكه آب آن از هیچ رودخانهای فراهم نمیشود، اما سدهها است که همچنان آینهسار آسمان آبی و ابرهایش است. این دریاچه از سوی سازمان میراثفرهنگی در 20 بهمن 1389 خورشیدی در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است. نام اصلی آن «زیراوبار» بوده است که به زبان کردی به چم (:معنای) آب کف کنار است. چون آب این دریاچه از چشمههای کنار آن فراهم میشود، نام زریبار را میتوان دیگرگونشدهی این نام دانست. پوشش گیاهی این گستره جنگل و بیشهزارهای نیمهانبوه پوشیده از گونهی بلوط ایرانی است و دیگر گونههای جنگلی نیز مانند گالبی وحشی، زالزالك، بادام در شیبها و جاهای گوناگون گستره خودنمایی میکند. گیاهان شناور چون سراتوفیلیوم، سریوفیلیوم و گونههایی از گیاهان خاردار و گیاهان حاشیهای مانند نی، هزارنی، بارهنگ آبی، نیلوفر آبی، علف هفتبند، پیچكها، لویی و بزواش، جگن و نعناع از پوششهای گیاهی دریاچه هستند. سیاهماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی، ماهی گامبوزیا (اکنون اینگونهها در دریاچه یافت نمیشوند) گونههای غیربومی: ماهی آمور سفید، کپور آیینهای، کپور معمولی، کپور سرگنده و فیتوفاک از آبزیان و اردک سرحنایی و سرسبز، اگرتها، بوتیمار بزرگ و کوچك، انواع چنگر، پرستوهای دریایی، کشیم بزرگ و کشیم کوچك، کاکائیها، حواصیل خاکستری، خوتكا، گیالر و پرندگان شكاری همچون سنقر تاالبی و دلیچه از پرندگان ارزشمند این تاالب هستند. همچنین این گستره زیستگاه جانورانی مانند روباه قرمز، خرگوش، گراز و گربه وحشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.