سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

امرداد به چهارصدمین شــماره رســید. در سرزمین ما رسیدن به صد شــماره خود یک عمر مطبوعاتی بــه شــمار میآید. چهارصد شماره خود حکایت از پایداری، مقاومت، ایســتادگی، ایثار و امیــد به آینده نزد گردانندگان این نشــریه اســت. کســانی که در کار مطبوعات دستی دارند میدانند که چه مایه باید رنج برد تا یک نشریه را منتشر کرد و از فراز و نشیب مسایل پیشبینیشده و پیشبینینشده باید گذر کرد تا شــاهد زایش (:تولد) یک نشریه بود. امرداد اینک به چهارصدمین شــمارهی خود رسیده است و با قامتی رســا و بلند در عرصهی کار مطبوعات ایران ایستاده است. امرداد نشــریهای خاص و در عین حال برای همه دوستداشــتنی اســت. امرداد نشریهای اســت که از ایران میگوید. از قلب فرهنگی ایران میگویــد و جملهجمله و واژهبهواژهاش از قلم کســانی تراویده است که مهر به ایران، مهر به تاریــخ و جغرافیای ایــران در جوهر وجودیشــان در اوج اســت. امیدوارم امرداد بماند و بپاید و در این روزگار سخت که حیات مادی نشــریهها که کاغذ اســت در بدترین دوران خود به سر میبرد دوام بیاورد. دوستداران امــرداد اینــک باید به گونهی جدی و اساسی وارد میدان شــوند و از امرداد پشتیبانی کنند تا همچنان چراغ خانهی امرداد روشــن بماند. تا جشــن پانصدمین شــماره یک بــار دیگر با هم (ای دوســت ای همســایه) یکدیگر را مالقات کنیم. امرداد اگرچه نشــریهای متعلق به زرتشتیان ایران اســت، ولی نشــریهای ملی اســت که گردانندگان و نویســندگان آن با گشــادگی سینه (سعهی صدر) و شــکیباییای که دارند کوشــیدهاند افزون بــر مســایل فرهنگی و تاریخی زرتشــتی ایران به مســایل همگانی فرهنگ ایران چه پیش از اسالم و چه پس از اسالم بپردازند. گواه من نوشتارها (:مقالهها) و گزارشهایی است که امرداد دربارهی نکتهها و کتابها و ســخنرانیهای تاریخی و ادبیات به ویژه ادبیات پارسی منتشر میکند. بنابراین،

امرداد نشریهی ملی ما است

پیــرو آنچه پیشتــر گفتم دوبــاره یادآوری میکنم که امرداد نشــریهی ملی ما است. من امیدوارم دانشــجویان به ویژه دانشجویانی در حــوزهی کتابداری پیدا شــوند که همزمان با انتشــار پانصدمین شمارهی امرداد فهرستی از نوشتارهای ارزشــمند این نشریه را در کتابی گــردآوری کنند. این کاری اســت که باید از هماکنون آغاز شــود تا در آینده در دســترس پژوهشگران قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.