یک ایرانی چهارمین بانوی روستایی برتر جهان شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

سالی نیست که بانوان ایرانی در جهان شگفتی نیافریند بهویژه بانوانی که در روســتاهای دور و ناشناخته با وضعیت سخت جهانآفرین میشوند. بانو زیبا عزیزی سال 2018 از سوی بنیاد جهانی زنان کنار بانوانی از کشورهای نپال، هندوراس، کلمبیا، هند، ســوئیس، گواتماال و مکزیک به عنوان چهارمین بانوی برتــر جهان و برترین بانوی نوآور در زندگی روستایی برگزیده شد. «عزیزی» زادهی روستای عزیزآباد شهرستان «قصرقند» استان سیستان و بلوچستان است. پدر و مادرش ســال 62 برای دختر نداشتهشان شناســنامه گرفته بودند تــا کاالبرگ (:کوپن) بیشــتری بگیرند تا اینکه چند سال دیگر زیبا چشــم به جهان گشود. 5 ساله بود به روستانی «دهجن» به چم (:معنی) «زن برتر» کوچیدند تــا در نبود پدر که در دوبی کار میکرد در کنار خانوادهی پدری دردسر کمتری داشته باشند. زیبا عزیزی با سختگیریهای بسیار مادر ولی همیاری پدربزرگش تا گرفتن دیپلم پیش رفت. از آن پس افزون بر آموزگاری در روستاهایی که درس خوانده بود، در رشتهی «علوم اجتماعی» ادامه تحصیل داد. وی که 35 سال دارد در همه مراحل زندگی خود تا امروز کوشیده است که زندگی خانواده و مردم منطقه را دگرگون سازد تا وضعیت سخت خود را دیگران نیازمایند. آنان با همیاری نیکوکاران توانستند بیش از دویست مدرسه در این منطقه بسازند یا بازآرایی کنند، کتابخانههای گوناگونی راهاندازی کنند و برای رفع بیآبی چندین مخزن آب بسازند. بستههای مواد خوراکی و نوشتافزار در میان اهالی و دانشآموزان پخش کنند. وی با پدید آوردن نمانام (:برند) «نورا» توانست بــرای بســیاری از بانوان سرپرســت خانوار و نیازمند کار، درآمدزایــی کند و با آمیختن هنر ســوزندوزی و هنرهــای نوین بــرای بانوان روستایی نیز کارآفرینی داشته باشد.

سازمان ملل برگزید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.