شب چهارصدمین شمارهی امرداد برگزار میشود

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

به کوشش علی دهباشی و مجلهی بخارا

همزمــان با چــاپ چهارصدمین شــمارهی هفتهنامهی امرداد شــب بخارا به پاسداشت این نشریه ویژه شد. هفتهنامهی امرداد با گذر از فراز و نشــیبهای بســیار و با پشتیبانی یاران و خوانندگان خود به چهارصدمین شماره رسید. به همین بهانه سلسله نشستهای شــبهای بخارا به کوشش علی دهباشی مدیرمسوول و ســردبیر فصلنامهی بخارا شبی را به پاسداشت امرداد ویژه کرد. دکتر میرجاللالدین کزازی، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین (:رییس) انجمن موبدان، بابک سالمتی و علی دهباشی سخنرانان این نشست هســتند. چکامهخوانی (:شعرخوانی) بانو همــا ارژنگی و هنرنمایی فرزین طاهری از دیگر بخشهای برنامه است. شب چهارصدمین شمارهی امرداد شنبه، 6۲ آبانماه ۷۹۳۱ خورشیدی، ساعت ۷۱ در تاالر فردوســی خانهی اندیشــمندان علوم انســانی به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابــان اســتاد نجاتاللهی (ویال)، نبش خیابان ورشو برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.