سخنرانی پیر بریان؛ هخامنشیشناس بزرگ در اصفهان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پیر بریان، از بزرگترین هخامنشیشناســان جهان در دانشــگاه اصفهان پیرامون «آسیای صغیــر در بســتر امپراتوری هخامنشــی» سخنرانی میکند. پروفســور «پیِر بریان» فرنشین (:رییس) مرکز پژوهشهای امپراتوری هخامنشی و امپراتوری اسکندر و استاد ممتاز پژوهشهای هخامنشی در کلژ دو فرانس پاریس است. این ســخنرانی به خجســتگی شصتمین سال بنیادگذاری دانشــکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان پنجشــنبه، یکم آذرماه ۷۹۳۱ خورشــیدی، ساعت ۰۱ تا ۲۱، در تاالر «صائب تبریزی» این دانشکده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، اســماعیل سنگاری (متخصص تاریخ، زبانها و تمدنهای جهان باســتان و هموند هیات علمی گروه تاریخ و ایرانشناســی دانشگاه اصفهان) که پروفسور بریان به درخواســت او، سخنرانی خواهد کرد در این باره گفت: پروفســور پیر بریان یکی از بزرگترین هخامنشیشناســان کنونی در جهان است. بــه گفتهی ســنگاری بخشــی از کنشهای (:فعالیتهای) دانشی-پژوهشــی پروفســور بریــان چنیناند: نگارش بیــش از ۰۹۱ آفرینه (:اثر) در چهارچوب نوشــتار (:مقاله) و کتاب در زمینهی تاریخ هخامنشی، دریافت دو جایزهی «کتاب سال جمهوری اســالمی ایران» به دو آفرینهی پژوهشــی (۱. تاریخ هخامنشــی از کوروش تا اســکندر، ۲. نامهی سرگشــاده به اســکندر)، جایزهی کتاب ســال فرانسه برای «تاریخ هخامنشــی از کوروش تا اسکندر» که به بیــش از ۰4 زبان جهان ترجمه شــده است، دریافت جایزهی بزرگ ایرانشناسی از میراثفرهنگــی ایران، بنیادگذاری مرکز پژوهشی هخامنشیشناســی در پاریس با دعوت از بزرگترین هخامنشیشناســان جهان، بنیادگــذاری دیرینکدهی مجازی امپراتوری هخامنشی در لوور، نگارش بیش از ۰۵ آفرینهی ارزشــمند پژوهشی زیر نگر (:نظر) وی به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و ... ســنگاری با دعوت از همهی تاریخپژوهان و پژوهشــگران تاریخ هخامنشــی، برای باشــندگی (:شــرکت) در ایــن کنفرانس افزود: در بررســی تاریخ سیاسی و هازمانی (:اجتماعی) امپراتوری هخامنشــی، تمرکز پژوهشگران ایرانی بیشــتر روی سرزمین کنونی ایران بوده است و بررسی ساتراپها و ایالتهای باختری (:غربی) امپراتوری که نقش بســیار مهمی در سیاست و اقتصاد بزرگترین امپراتوری جهان باستان داشتهاند فراموش شــده اســت. از این رو، موضوع سخنرانی پروفسور بریان میتواند راهگشای بسیاری از پژوهشگران در بررسی ایالتهای باختری هخامنشیان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.