پیچازه (ویژهی اسپهان )1

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی:

.1 ســرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهان و کانون و گهواره تمدن در طول تاریخ جهان بوده، هست و خواهدبود .2 دســته و گروه - رنگ آب! .3 از نیاکان داریوش بزرگ هخامنشــی .4 اســم - اشک سیزدهم .5 زرتشتیان را به این نام میخواندند .6 میوه تلفنی - گونهای شعر ایرانی .7 جهت - باالپوش - روســتایی نامی و بســیار زیبا با آثار باستانی فراوان در نزدیکــی نیاســر .8 اصطالحی برای دســتگاه تولیــد آب گرم - نوشــیدنی تخمیری .9 شهری بسیار زیبا و چهارده هزار ســاله در شمال استان اسپهان .10 جمشید با آن به دو نیم شد - از روزهای نبر در ماههای زرتشتیان .11 ساز شاکی - ســم - خوب و نیکو .12 رودخانهای بســیار زیبا در گلپایگان .13 --- .14 از زیباترین روستاهای جهان با آثار باستانی فراوان در نزدیکی گلپایگان و خوانســار - پهناور و گســترده .15 نــژاد مقدس ایرانیــان - کــور روده .16 بهانهجویــی - اقامت کردن در جایی - شاه .17 پرندهای خوشآواز - دو مصراع شــعر که واژهای ایرانی اســت .18 نشانه جمع - جایگاه شهادت امیرکبیر - مرد .19 --- .20 آبشاری بسیار زیبا در نزدیکی فریدونشهر .21 شهر کوچک چهــارده هزارســاله میــان اسپهان و نجفآباد - کوهی بلند در نزدیکی نطنز.

ايستايى:

.1 نام راســتین و تاریخی کشــور آذربایجان - روز یکم آذر به نام این شــهر بســیار زیبا و چهارده هزار ســاله نامگذاری شــده است - شــهر زیبا و چهارده هزار ســاله در باختر استان اسپهان .2 در نمک خوراکی باید باشد - درازترین یخچال طبیعی کشــورمان - دو رویی - زردی - لبالب .3 از پســران گودرز در شاهنامه - تنها - پسر شاهپور یکم و هفتمین شاه ساسانی - عشایر انجام میدهند .4 شرکت راهآهن بزرگ کشورمان - مخفف زاینده - از کهنترین سازهای موسیقی جهان - خیر .5 به روایتی پایتخت انوشیروان بوده و بزرگترین شــهر زیرزمینــی جهان را در این شــهر کشــف کردهانــد - نام پســرانه آریایــی به معنای شــبیه شــاه - کوهی بسیار زیبا با آثار باستانی در نزدیکی فریدونشــهر .6 انجمن کوررنگان ایــران - از انار و گوجه درســت میکنند - لغو - ســخنی از خشــم زیر لب گفتن .7 داماد به گویش خوانساری - فلزی که دارای قوه ارتجاعی است - گروهی از ایل بزرگ بختیاری که در اسپهان و خوزستان و شهرکرد زندگی میکنند - از ابزار قالیبافی .8 نشان مفعولی - گلی زیبا از خانواده گل یاس - از واحدهای اندازهگیری ســطح - مرزنگوش صحرایی - بی پرده .9 شهری بســیار کهن با ارگی نامی در گلپایگان - دشت بهشــتی و زیبا در گلپایگان که تپه باســتانی دوازده هزار ســاله آن را چندی پیش نابود کردند - از خوراکهای بسیار کهن و خوشمزه شهر اسپهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.