قلعه و آشپزخانهی ضحاک (تپهی ضحاک)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دژ ضحــاک یا تپهی ضحاک در اســتان فارس از جمله بناهای باســتانی است که در آن آثار گوناگونی از پیش تا پس از اسالم یافت میشود. بــر پایهی آگاهیها دورتادور این بنا را، که در 3 کیلومتری جنوب خاوری (:شرقی) فسا (استان فارس) در روستای خیرآباد جای دارد، خندقی بزرگ دربرداشته که پر از آب بوده و هنوز هم ویرانههایی از آن بازمانده اســت. برابر با باورهــای بومیان برای فراهم آوردن خوراک باشــندگان این دژ، غاری بسیار دراز از آنجا تا آشپزخانهی ضحاک وجود داشته است که میزان انبوهی از گماشتگان خوراک را دستبهدست تا درون دژ میرساندند تا به نزد ضحاک برسد! نباید فراموش کرد که سازهی آشپرخانهی ضحاک نیز (اشکانیساسانی) در 6 کیلومتری جنوب باختر (:غرب) فسا و نزدیکی این دژ جای گرفته است. این اثر با شمارهی 15 از نخستین سازههای جایگرفته در میان آثار ملی ایران است که در 24 شهریور 1310 ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.