برگزاری پیکارهای چهارجانبهی والیبال

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پيکارهــای‌ چهارجانبه‌ واليبــال‌ آقايان‌ اســتان‌کرمان،‌سه‌شــنبه‌22‌آبان‌در‌ باشگاه‌اردشير‌همتی‌کرمان‌آغاز‌شد. فــرزاد‌نيکديــن،‌فرنشــين‌(:رييــس)‌ هيا ‌تمديــر‌هی‌باشــگاه‌اردشــير‌همتی‌ کرمان،‌از‌برگزاری‌مسابقات‌چهارجانب ‌هی‌ واليبال‌آقايان‌استان‌کرمان‌خبر‌داده‌است.‌ باز ‌یهايی‌که‌با‌آرمان‌آماد‌هسازی‌تيم‌واليبال‌ باشــگاه‌اردشير‌همتی‌کرمان‌انجام‌م ‌یشود‌و‌ تي ‌مهای‌اردشــير‌همتی،‌فــوالد‌زرند،‌ادار‌هی‌ زندا ‌نها‌و‌نوجوانان‌استان‌کرمان‌در‌آن‌باشنده‌ هستند.‌گفتنی‌است‌که‌اين‌باز ‌یها‌به‌گون ‌هی‌ دور‌های‌و‌به‌هماهنگی‌باشگاه‌اردشير‌همتی‌در‌ محل‌باشگاه‌انجام‌م ‌یشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.