آیین گهنبار به خجستگی آذرگان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

آيين‌گهنبار‌به‌خجستگی‌جشن‌آذرگان‌ در‌آدريان‌مجتمع‌رســتم‌باغ‌تهران‌پارس‌ برگزار‌م ‌یشود. گهنبارخوانی‌به‌فرخندگی‌و‌شادی‌جشن‌ آذرگان،‌آذر‌ايــزد‌از‌ماه‌آذر‌در‌گا‌هشــمار‌ زرتشتی،‌برابر‌با‌شــنبه‌سوم‌آذرماه‌7931‌ خورشيدی‌از‌ســاعت‌11‌بامداد‌در‌آدريان‌ مجتمع‌مسکونی‌رست ‌مباغ‌برگزار‌م ‌یشود. در‌گا‌هشمار‌زرتشــتی‌هر‌سال‌به‌21‌ماه‌03‌ روزه‌بخش‌م ‌یشود‌که‌هر‌روز‌و‌ماه‌نامی‌ويژه‌ دارند.‌زرتشــتيان‌با‌يکی‌شدن‌نام‌روز‌و‌ماه،‌ آن‌روز‌را‌جشــن‌م ‌یگيرند‌و‌«آذرگان»‌يکی‌ از‌اين‌جش ‌نها‌است.‌اين‌آيين‌يکی‌از‌جش ‌نهای‌ ماهيان ‌هی‌زرتشتيان‌است‌که‌در‌آن‌موبد‌اوستای‌ «آتش‌نيايش»‌را،‌که‌بخشــی‌از‌«خرد‌هاوســتا»‌ است،‌برای‌گراميداشت‌ايزد‌آذر‌م ‌یخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.