نوزدهمین جشنوارهی موسیقی زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

کانون‌دانشــجويان‌زرتشتی‌زمان‌نا ‌منويسی‌ و‌آيي ‌ننام ‌هی‌اجراي ‌ی‌نوزدهمين‌جشــنوار‌هی‌ موسيقی‌را‌به‌آگاهی‌رساند. ‌نوازندگان‌و‌هنرمندان‌زرتشــتی‌م ‌یتوانند‌از‌ 91‌تــا‌22‌آبا ‌نماه‌7931‌خورشــيدی‌برای‌ نا‌منويســی‌و‌دريافت‌آيي ‌ننامــ‌هی‌اجرايی‌ نوزدهمين‌ جشنوار‌هی‌ موســيقی‌ زرتشتيان‌ به‌تارنمای‌رســمی‌جشــنواره‌به‌نشــان ‌ی ‪‌ZZZ MDVKQYDUHPRRVLJKL NG] LU‬ بروند.‌شرکت‌کنندگان‌م ‌یبايست‌آفرين ‌ههای‌ (:آثار)‌خود‌را‌به‌گونه‌فايل‌ضب ‌طشده‌بر‌روی‌ لوح‌فشــرده‌به‌کانون‌دانشجويان‌زرتشتی‌ به‌نشــانی،‌تهران‌خيابان‌جمهوری‌اسامی‌ خيابان‌ميرزا‌کوچ ‌کخان‌کوچه‌زرتشــتيان‌ شــماره‌01‌کــد‌پســتی:‌314۵۵61311‌ بفرســتند.‌همچنين‌م ‌یتواننــد‌آفرين ‌ههای‌ خــود‌را‌از‌راه‌پســت‌الکرونيک‌به‌نشــان ‌ی ‪‌LQIR#MDVKQYDUHPRRVLJKL NG] LU‬ آپلود‌کنند.‌نمونه‌کار‌م ‌یبايســت‌به‌درستی‌ همــان‌قطع ‌ه‌(قطعاتی)‌باشــد‌کــه‌نوازنده‌ (نوازندگان)‌خواهان‌اجرای‌آن‌در‌جشنوار‌هاند. در‌راســتای‌پيشــرفت‌نوازندگان‌و‌موسيقی‌ هازمان‌زرتشــتی‌و‌به‌درخواست‌نوازندگان‌ و‌بــا‌نظر‌کارشناســی‌اســتادان‌و‌کارشناســان‌ موســيقی،‌آيي ‌ننام ‌هی‌اجرايی‌نوزدهمين‌جشنواه‌ موســيقی‌بازنگری‌شده‌است.‌بر‌پاي ‌هی‌اين‌آيين‌ نامه،‌جشنوار‌هی‌موســيقی‌در‌سه‌بخش‌رقابتی،‌ غيررقابتی‌و‌جنبی‌برگزار‌م ‌یشــود.‌بخش‌رقابتی‌ و‌غيررقابتی‌ويژ‌هی‌نوازندگان‌و‌هنرمندان‌زرتشتی‌ است.‌جشنوار‌هی‌موسيقی‌زرتشتيان‌سراسرکشور‌ نخستين‌و‌تنها‌جشــنوار‌هی‌موسيقی‌زرتشتيان‌ است‌که‌پروان ‌هی‌رسمی‌دارد.‌اين‌جشنواره‌با‌نام‌ دورهمی‌موسيقی‌آغاز‌به‌کار‌کرد‌و‌سپس‌همايش‌ موسيقی‌نام‌گرفت.‌پس‌از‌پيشرفت‌سطح‌برنامه،‌ به‌جشنوار‌هی‌موسيقی‌تغيير‌نام‌داد.‌گروه‌کوب ‌های‌ اهورا‌و‌گروه‌کر‌کانون‌دانشــجويان‌زرتشــتی‌از‌ شرک ‌تکنندگان‌اين‌برنامه‌بودند‌که‌به‌جشنوار‌هی‌ بي ‌نالمللی‌فجر‌راه‌يافت ‌هاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.