پیوند‌همسری‌در‌میان‌ترکم‌نها

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

هشــت زوج جوان ترکمن به کوشــش نیکاندیشان این تیره به گونهی کامال سنتی در بخش داشلی برون شهرستان گنبدکاووس با بیش از ۰۰۰2 مهمان آیین زناشویی خود را برگزار کردند. کشتی « گورش » و پیکارهای اســبدوانی از جمله آیینهای زناشویی در میان ترکمنها اســت. گامهی (:مرحله) نخست برای همسری در میان ترکمنها «توزآتماق» اســت که پســری، دختری را برای زندگی مشــترک میپســندد و بعد دختر و خانوادهی او پرسوجو میکنــد. گامهی بعدی «ثوزیمی آلدیالر» اســت یعنی ســخن خواستگاری پذیرفته شد. گامهی سوم در پیوند با آشنایی خانوادهی داماد با خانوادهی عروس است که به آن «قاپی آچماق» میگویند. گامههای بعدی «دوزدادشــماق»، «آداماق»، «مال کثشمک» و یک گامه مانده به جشن عروسی «قودابولماق» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.