فیلم‌ایرانی‌برنده‌جایزه‌اصلی‌جشنوار‌هی‌آلمان‌شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - فرزانه خسروی خبرنگار امرداد

فیلم «روزهای نارنجی» بــه کارگردانی آرش الهوتی در ۷۶مین جشــنواره بینالمللی فیلم مانهایم-هایدلبــرگ آلمان توانســت جایزهی اصلی را به دست آورده و هدیه تهرانی بهترین بازیگر زن در فستیوال مانهایم شد. هیات ژوری ۷۶مین جشــنواره بینالمللی فیلم مانهایم در جشــن پایانــی (5آذر )139۷ این فستیوال در ساختمان شهرداری مانهایم جوایز برندگان این جشنواره را پیشکش کرد. جایزهی اصلی این جشــنواره برای کارگردانان جوان به نــام «جایزه تــازهواردان بزرگ» به کارگردان این فیلم، آرش الهوتی داده شد. در این جشنواره همچنین از «بازی برجسته» هدیه تهرانی، بازیگر اصلی زن این فیلم، سپاسداری ویــژه به عمــل آورد. جوایز فیلــم «روزهای نارنجی» به شوند (:دلیل) باشنده (:حاضر) نبودن کارگردان در این جشنواره به علی مصفا، بازیگر مرد این فیلم پیشکش شد. به گفتهی شهنام شهباززاده، مشاور تهیهکننده و مجری طرح روزهای نارنجی، آرش الهوتی کارگردان این فیلم به شــوند همکاری نکردن سفارت آلمان در تهران نتوانست برای سفر به آلمان و بودن در این جشنواره روادید بگیرد. موضوع این فیلم درباهی زنی میانهسال به نام «آبان» اســت، که میانجی (:واسطه) استخدام کارگــران فصلی اســت. هدیــه تهرانی نقش «آبان» را بر دوش دارد، زنی که میکوشــد با همهی توان زندگی خود را اداره کند. در این فیلم زندگی آبان به شکل واقعگرایانهای بــه تصویــر درآمــده اســت. زمختیهای زندگــی بــه ایــن زن پروانهی (:اجــازهی) رویاپردازی را نمیدهد. فیلم روزهای نارنجی توانسته بود در چهارمین جشــنواره فیلم «ســینه ایــران تورنتو» نیز جایزهی بهترین فیلمنامه را دریافت کند. هدیه تهرانی برای بازی در این فیلم توانسته بود در فستیوال تورنتو نیز جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. فیلم روزهای نارنجی نخستین اثر سینمایی بلند آرش الهوتی است. در این فیلم افزون بر هدیه تهرانی، علی مصفا، مهــران احمدی، علیرضا اســتادی، ژیال شاهی، رویا حســینی، صدف عســگری، لیلی فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک ادیب نقش دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.