جشــــنواره‌ای‌با‌طعم‌کـدو

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

کدو یکی از دستاوردهای کشاورزی استان گیالن است که سومین جشــنوارهی این محصول از چهارم آذرمــاه در پیاده راه فرهنگی کالنشهر رشت برای چند روز برگزار شد. در این جشــنواره خوراکهای گوناگون، دســر و تنقالت با کدو، صنایعدستی روی کدو و کندهکاری روی کدو از برنامههای سومین جشنواره کدو در پیاده راه رشت بود. این جشــنواره با آرمان ترویج الگوی خوراک ســالم و ســنتی و باالبردن آگاهی مردم دربارهی خوراک سالم و پرارزش برپا شد. کدو یکی از بهترین منابع شناخته شــده از بتا کاروتن، یک آنتی اکسیدان قوی شناخته شده که به میوهها و سبزیجات رنگ نارنجی می دهد و در بدن به ویتامین تبدیل می شود. $ کدو از خانوادهی صیفیها است. کدو سبز، حلوایی، تنبل، انجیری، استخوانی و تزیینی از انواع کدو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.