پایهی آتشدان از روزگار ساسانیان یافت شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

مدیر میراثفرهنگی شهرســتان آران و بیدگل از کشــف پایه آتشدان آتشکده متعلق به عصر ساسانی در تپه باستانی کهریز در شهر نوشآباد از توابع این شهرستان در شمال استان اصفهان خبر داد. به گــزارش روابطعمومــی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری اصفهــان، مجید نوری مدیــر میراثفرهنگی شهرستان آران و بیدگل امروز 6 آذرماه با اعالم این مطلب افزود: «با توجه به آغاز کاوشهای باستانشناســی در محوطه تاریخی و باستانی "تپه کهریز" از توابع شهر نوشآباد، روز گذشته باستان شناســان در بررسیهای سطحی خود موفق به کشف آثاری از دوران ساسانی از جمله بقایای پایه آتشدان گچ بری شده متعلق به عصر ساسانی در بیش از 1500 سال قبل شدند.» او گفت: «محوطه باســتانی "تپه کهریز" متعلق به دوران ساســانی بوده و تمهیدات الزم برای ادامه کاوشهای علمی باستان شناســی در این محوطه تاریخی اندیشیده شده است.» این محوطهی تاریخی به شــماره 73۲۲1 در 30 تیرماه 138۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.