توقف ساختوساز در حریم مناره تاریخی گلپایگان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشــگری اصفهان از توقف عملیات ساخت و ســاز در حریم مناره تاریخی گلپایگان خبر داد. مصطفــی قانونــی مدیر میــراث فرهنگی شهرســتان گلپایگان با بیان ایــن خبر افزود: «با عنایت بــه اجرای عملیات ســاخت یک واحد مســکونی در فاصله 175 متری از مناره تاریخــی شهرســتان گلپایگان کــه با مجوز شــهرداری گلپایگان و بدون اخذ اســتعالم از میراث فرهنگی این شهرستان صورت گرفت، یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با اخذ دستور قضائی نسبت به توقف عملیات ساخت این مجموعه اقدام کرد.» او همچنیــن افزود: «بــا عنایت به عدم اســتعالم از میراث فرهنگی شهرســتان و همچنیــن با توجــه به اینکــه طرح تفضیلی شهرســازی گلپایــگان هنوز به تصویب نرســیده، امیدواریــم تا با صدور رای شایســته از حریم این مناره تاریخی حفاظت کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.