نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

بادرود، در شمارهي پیشین امرداد، هممیهني پرســش كرده بودند كه شوند اینكه بیشتر زرتشتیان در یزد هستند چیست؟ در پاسخ ميتوان گفت پس از تازش تازیان به ایران و فروپاشــي امپراتوري ساساني، بخشي از ایرانیان با پذیرش جزیه، زرتشــتي ماندند و همواره در پاســداري از آیین نیاكانشــان بســیار كوشــیدهاند. بيگمان زرتشتیان از ســوي خلفاي فاسد و ســتمگر و ریاكار و نژادپرست اموي بیشترین رنجها و تحقیرها را دیدند و ناگزیر زرتشــتیان براي رهایي از فشارهاي خلفاي اموي، شهرها و روستاهایي كه از مراكز قدرت خلفاي اموي دورتر باشد و شرایط آبوهوایي نامناسب داشته باشد براي ادامهي زندگي برگزیدند. چون حاكمان تازي بیشتر دوست داشتند در شهرهاي خوش آب و هوا بمانند. در آن روزگار شــهرهاي یزد و كرمان چنین شرایطي را داشتند. باسپاس-حبیب

چاپ شماره 400 را شــادباش میگویم به امرداد و گردآورندگان امرداد. خوشحالم كه از اولینها بودم كه امرداد را دنبال میكردم و میكنم، هــم در دنیای مجازی و هم پیش از آن با خرید از دكهها و یک مدت مشــترک بودم شاد و پیروز باشید. سعید

جانگواه = شــهید. جانسپار كسی است كه جانش را برای هرچیزی! ریســک میكند یا كرده باشد. شاید جان سالم بدر برد. جانگواه ولی درگذشــته و این كار را برای هدفی پر ارزش و سپنت كرده است. امرداد: با درود بر شما پیشنهاد خوبتان را به گروه ویرایش میدهیم.

امرداد جان یک ویژهنامه هم چاپ كنید درباره تمامی سلسلههای كه از زمان مادها تا آخرش كه پهلوی بوده. به نظر من یک ویژهنامه عالی میشه و آخر سال هم یک ویژهنامه كامل فقط مخصوص نوروز چاپ كنید. باسپاس، رضا شاهین امرداد: دوســت ارجمند پیشتر دو ویژهنامه اشكانیان و ساسانیان بنابر گزارش سكهها چاپ كردهایم. با نگاهی به بهای باالی كاغذ پیشنهاد شما را بر دیده میگذاریم تا توانایی چاپ ویژهنامهها را بیابیم.

با درود. من هربار كه به شهرســتان رشت سفر كردهام بدون بروبرگرد بر سرمزار استاد ابراهیم پورداوود، مرد بزرگ ودانا وایرانپرست رفتهام؛ البته در اتاقی كه ایشان دفن هستن همیشه بسته بوده و درون اتاق خاک گرفته و تا حدودی كثیف است و بارها پرسیدهام از اهل محل كه كلید این آرامگاه دست كیه؟ تا بروم و نظافتی كنم ولی موفق نشدهام. امرداد: دردا و دریغا كه با بزرگان اینچنین میكنیم.

سالم، خدمت همگی دست اندركاران «امرداد» خسته نباشید عرض میكنم، دو نكته را خدمت شما میخواستم عرض كنم، امیدوارم كه مورد توجهتان قرار بگیــرد: اول اینكه آیا كلمات و نوشتار اوســتایی-پهلوی را هم میتوان به صورت كامپیوتــری و همانند حروف چاپی به نمایش درآورد؟ مطمئنا این كار توســط افراد خبره میتواند به رونق زبــان و خط و الفبای اوستایی-پهلوی كمک شــایانی بنماید. دوم اینكه آیا امكان چاپ بخش كوچكی از مطالب دوهفتهنامه با زبان اوستایی - پهلوی آیا برایتان مقدور هســت، شاید حق مشتركین شما این باشد كه مقداری با این خط الرسم اوستایی - پهلوی آشنا شویم. موفق باشید امرداد: دوست گرامی با درود و سپاس از نگرش شــما به خط و زبان نیــاكان؛ دربارهی بخش نخست پرسش شما باید یادآور شد كه برخالف آنچه فرمودیــد هنوز خط فارســی (برخالف انگلیســی) شامل «نمایشــگر هفت بخشی» ‪)VHYHQ VHJPHQW(‬ نشــده، اگرچــه از خط پارسی بر روی تابلوهای الكترونیک (دیجیتال) استفاده میشود، اما این توانایی جدا از نمایشگر هفت قسمتی است. امید آن میرود تا به یاری فرزندان هوشمند ایرانی هم خط فارسی و هم خطوط باستانی چون پهلوی و اوستایی در این قالب نمایشــی درآید. امرداد هرگونه همكاری علمی خود را برای هر یک از دوستانی كه چنین تصمیمی داشته باشند اعالم میكند. اما دربارهی بخش دوم پیغام شما نیز امرداد بر آن است تا در آیندهای نزدیک در قالب یک ستون به آموزش گامبهگام زبانها و خطوط باستانی (بهویژه پهلوی و اوستایی) بپردازد. پس از پشت سرگذاری این مرحله، به یاری یــزدان به ترجمهی بخشهــای كوچكی از نوشــتار این روزنامه به پهلوی و اوســتایی خواهیم پرداخت تا انگیزهای برای فراگیری هرچه بیشتر زبانها و خطوط نیاكان خردمند به وسیلهی فرزندان فرزانه گردد. در ضمن امرداد بــه زودی آموزش خط پهلوی را آغاز میكند. برای هماهنگی با شماره 883253329-31 دفتر امرداد در تهران تماس بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.