آبگوشت قنبید و سنگک قمی ثبت ملی شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

مدیرکل میراث فرهنگی استان قم از ثبت ملی شیوهی پخت آبگوشت قنبید و ســنگک قمی در سیاههی (:فهرست) میراث ناملموس این استان خبر داد. آبگوشــت قنبید از خوراکهای بومی اســتان قم بوده و دیرینگی بســیاری دارد و کهنترین سندی که تاکنون یافت شده و در آن به این خوراک اشاره شده به دوره قاجار بازمیگردد که این خوراک در میان مردم قم معمول بوده است. خوراک ســنگک از حبوباتی به نام بلبلی یا سنگک پخته میشود و مانند عدسی است و تنها خوراکی است که پخت آن با دشواریهای فراوان تنها در قم انجام میشود و در کشور بیمانند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.