‌‌ایران‌چش‌مب‌هراه‌بیم‌هی‌زمی ‌نلرزه

بایستگی اجرای بیمهی ملی حوادث طبیعی ایرانیان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه‌مرم

در فروردین ماه ســال 1378 خورشــیدی بنا به درخواســت ایران، آژانــس همکاریهای بینالمللــی ژاپــن «جایــکا» )-,&$( که نمایندهی رسمی و سرپرست اجرای طرحهای همکاریهــای فنی دولت ژاپن اســت گروه پژوهشــی خود را به تهران فرســتاد تا بنابر مقررات و آییننامههای جاری کشــور ژاپن، پژوهشهایی را در زمینــهی زمینلرزههای احتمالی تهران انجام دهد. در این پژوهشها بــر پایهی اســناد و گزارشهایی که پیشتر از ســوی پژوهشگران ایرانی و فرنگی تهیه شــده بود، ویژگیهای گسلهای فعال اصلی در تهران و پیرامون آن واکاوی شــد. از میان بســیاری از گسلهای فعال در منطقه، گمان فعال شدن سه گسل «مشا»، «شمال تهران» و گسل «جنوب ری» تشخیص داده شد.

زمینلرزهی تهران هفت و بیشــتر از آن خواهد بود

دکتر عکاشــه با اشاره به ســه سناریوی یاد شــده در این گزارش یادآوری کرد: «نتایج به دســت آمده از این پژوهشها نشان میدهد که انرژی تخلیه شــده از گسل مشا فشم به میزان 8 ریشــتر، گسل شــمال تهران 7/2 ریشتر و گسل ری نزدیک به 7 ریشتر است. این پژوهشگر با پافشــاری بر این که تهران زلزلهخیز است و زلزلهخیز باقی میماند گفت: «این مســاله نباید باعث وحشت شود بلکه با اتخاذ تدابیر میشــود میزان آسیبپذیری را کاهش داد.» به گفتهی دکتر عکاشه، واپسین زمینلرزهی بزرگی که تهران را لرزانده به 180 سال پیش یعنی سال 1209 خورشیدی 1830( میالدی) بازمیگردد و بزرگی آن نزدیک به 7.4 ریشتر بوده است. بر پایــهی اصول ریاضی، دورهی بازگشــت زمینلرزه در تهران 150 سال است که با این حساب هماکنون 30 سال از زمان پیشبینی شــده برای روی دادن زمینلــرزهی بزرگ بعدی در تهران گذشــته است. هرچند استاد پافشاری دارد که زمینلرزه چندان هم ریاضی سرش نمیشود و چه بســا دورهی بازگشت زمینلرزهها بســیار زودتر از زمان پیشبینی شده فرا برسد! زمینلــرزهی تهــران بیگمان اســت و این به انــدازهی کافی نگرانکننده هســت، اما تصویری که استاد از تهران پس از زمینلرزه نقش میکند به راستی ترسناک است. استاد عکاشه بر این باور است که اگر زمینلرزهی بزرگی، همچنان که پیشبینی شــده تهران را بلرزاند ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم.

طــرح بیمهی ملــی حــوادث طبیعی و آتشسوزی ایرانیان

زمینلرزه و رخدادهای دیگر و در پی آن پریشانیها و گرفتاریهای مردم در این کشــور باز هم روی خواهــد داد، بنا بر پیشــنهاد غالمرضا خیرجو، کارشــناس پژوهش اجتماعی طرحی آماده شده که به مجلس، دفتر ریاست جمهوری و شورای شهر تهران نیز ارایه شده است. در این طرح ملی به واســطهی الیحهی دولــت و قانون مصوب مجلس، مردم به هر شــرکت بیمه که دوســت داشته باشند میروند و با تخفیف خیلی خوب06 تا 85 درصد مبلغی را پرداخت و بیمهنامهی رسمی دریافت میکنند و از این پس در هر کجای این کشور رخداد ناگواری روی دهد مردم خیلی ساده خسارت کامل و بیمنت خود را دریافت مینمایند و دولت هم دیگر زیر فشار قرار نمیگیرد. برپایهی سنجشهای تقریبی انجام شده از سوی غالمرضا نیکجو، بــا اجرای این طرح ملی مبلغی از سوی دولت به حســاب شرکتهای بیمه واریز میشود که هر سال با تمدید بیمهنامهها این بودجه بیشتر میشــود و دیگر ترس و نگرانی از رویداد و زمینلرزه و خسارتهای آن در کشور از میان میرود و مردم با آرامش و امنیت بیشتری زندگی میکنند.

تا سال 1400 ایران را بیمه شده به نسل بعد تحویل دهیم

برخی از ویژگیهای این طرح اینگونه است: در این طرح همهی جاهای مسکونی و تجاری (غیردولتی) در شــهرها و روستاهای ایران زیر پوشش قرار میگیرند. همهی شرکتهای بیمه ناگزیــر به اجرای این طرح با دفاتر نمایندگی و حتــا مراجعهی حضوری خواهنــد بود. همهی هممیهنان در شهرها و روستاها برپایهی جای زندگی در شهرهای بزرگ یا بخشهای محروم میتوانند از تخفیــف 60 تا 85 درصد بهرهمند شوند. ساختوسازهای روســتایی و شهری با نظارت دقیق مهندسان ناظر شرکتهای بیمه بنابر استاندارد انجام شود. ده درصد منابع مالی این طرح در هر ســال برای نوسازی بافتهای فرسوده ویژه میشود. هموطنان زلزلهزده سال 96 با تکمیل مدارک، بیمهنامهی حوادث رایگان سه ســاله دریافت مینمایند. بیمهنامه حوادث طبیعی برای مردم شــهرهای بــزرگ بیش از پانصدهزار نفر جمعیت اجباری است. مردم ایران مقصر نیســتند که فرهنگ بیمه در کشــور ما بسیار ناتوان است. اگر این طرح اجرایی شــود نه تنها پس از هر زمینلرزهای دیگر مردم نگران بازسازی خانومان و شهر خود نخواهند بود، بیمه باید هزینهی بازسازی را پرداخــت کند و دولت ناظــر و پیگیر این پرداخت خواهــد بود. اینگونه گرفتاری مردم برای به کمینهی خود خواهد رسید.

زمینلرزهی تهران بیگمان است و این به اندازهی كافی نگرانكننده هست، اما تصویری كه اســتاد از تهران پس از زمینلرزه نقش میكند به راستی ترسناک است. اســتاد عكاشه بر این باور است كه اگر زمینلرزهی بزرگی، همچنان كه پیشبینی شده تهران را بلرزاند ما هیچ كاری نمیتوانیم بكنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.