چارانه چارصد امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News - سراینده دکتر میرجاللالدین کزازی

اکنــون که بــه چارصد اَُمرداد رســید شــادان و شــکفته جان و آباد رســید گفتیم: «چنــان باد که دیــری پایاد!» نیکا که به چارصد کنون شــاد رســید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.