پیمانشکنیعباسیانوکشتاربرمکیان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده

هارون‌الرشيد‌یك‌دول ‌تمرد‌ایراني‌را‌وزیر‌خود‌کرد

هارون الرشــید خلیفهی عباسي در 16 آذر ماه 173 خورشــیدی 9( دسامبر سال 794 میالدي) یحیي برمکي را که یک ایراني و در مدیریت، کشورداري و امانتداري سرآمد دیگران بــود به وزارت خــود برگزید تا به گسترهی فرمانروایی عباسیان رسیدگی کند. هارون که مردي هوشمند بود، پي برده بود که ماندگاری امپراتوري پهناور او بستگي به داشتن یک وزیر شایسته و کاردان دارد که بر کارهای اداري و مالي نظارت درست داشته باشد و کسي را بهتر از یحیي نیافته بود. پس از هشت سال هارون بر خاندان برمکیان که توانایی و آوازهای درخور به دســت آورده بودند خشــمگین شــد. در این باره داستان سرایي بسیار شــده است. مســاله از یک پیمانشکنی خانوادگي که میان جعفر برمکي شوهر خواهر هارون و خلیفه پدید آمده بود آغاز شده بود. جعفر، عباسه خواهر هارون را به عقد خود درآورده بود. بر پایهی پیمانی که به هارون سپرده بود نباید این دو با هم عروسي مي کردند که پیمانشکنی شده بود! در سال181 خورشیدی هارون جعفر را اعدام کرد و یحیي را به زندان افکند. هارون به این کار هم خرســند نشد و چند ماه پس از آن دستور کشتار گروهی برمکیان را داد. به جز یحیــي که در زندان بود و او نیز در همانجا درســال 184 خورشیدی از گرسنگي در گذشت، مانده برمکیان کشته شدند. کندوکاو در نوشــتههای گاهنــگاران و دربارهی اوضاع دوران دراز خالفت عباسیان مانند تاریخ طبري، نه صدها بلکه هزارها نمونه از این دست اعدامها و کشتارها را نشــان ميدهد که براي سران عباسیان کاري ساده و خوگرفته (:عادی) بود. «خلیفه» یک روز یک تن با ارج بســیار در کنار خود مينشانید و حتا داماد خود مي کرد و دو روز پس از آن دســتور ميداد او را با خشن ترین روش بکشند. یارینامه: -1 نوشیروان کیهانیزاده، تارنمای www.iranianshistoryonthisday.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.