سنگنگارههای برم دلک

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نگاشــتههای بازماندهی ساسانی در شیراز بر صخرهی کوچکی در تاالب و گردشــگاه برم دلک (پیرامون 10 کیلومتری خاور شیرازانتهای خیابان کفترک) جای دارند. در بخشی از این سنگنگارهها دو نقش دیده میشوند. در سوی چپ، در برابر شهبانویی ساسانی نگارهی یکی از بزرگان ساسانی است. در زیر بازوی این مرد سنگنبشتهای با چهار یا پنج بند نوشتار پهلوی (گشته دبیره) به قلم ریزی نگاشته شده که بیشتر واژگان آن از میان رفتهاند. از آنچه که پیداســت گویا سنگنبشته در شناخت این مرد نوشته شده است که در حال پیشکش یک شاخه گل به بانوست. با آنکه ســنگنگارههای برم دلک در 15 دی 1310 خورشــیدی با شــمارهی ثبت 17، یکی از آثار ملی ایران شــناخته شدهاند، اما شوربختانه سالها پیش این سنگنوشتهها با بیل مکانیکی از میان رفته و بخشــی از آن ویران شده است! این بازماندهی هنر ساسانی چنان رو به نابودی و فراموشــی است که بسیاری از بومیان فارس ناآگاه از وجود چنین سنگنگارههایی هستند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.