پیر تاریخ و فرهنگ زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

روانشــاد‌رشيد‌شهمردان‌مردی‌که‌به‌گواهی‌تاریخ‌در‌راه‌شناسایی‌ فرهنگ،‌تاریخ‌و‌دین‌زرتشتی‌گا ‌مهایی‌بلند‌برداشت،‌در‌سال‌٤٨٢١‌ خورشــيدي‌درخانواد‌های‌ایرانی‌درهندوستان‌چشم‌به‌جهان‌گشود.‌ هف ‌تســاله‌بود‌که‌برای‌آموختن‌زبان‌فارســی‌به‌ایــران‌آمد.‌وي‌ ازجواني‌ميل‌به‌عرفان‌و‌اشراق‌داشت.‌از‌نگاشت ‌ههاي‌استاد‌م ‌يتوان‌ ‌«برگردان‌گاتها»،‌«تعليمات‌زرتشــت»،‌«کتاب‌سپند‌خرده‌اوستا»،‌ «پيامبري‌اشوزرتشــت»،‌«اوســتاي‌درون»،‌«فرزانگان‌زرتشتي»،‌ «زادبوم‌زرتشــت»،‌«‌تاریخ‌زرتشتيان‌پس‌از‌ساسانيان»‌و‌«‌اصول‌ ســ ‌هگانه‌مزدیسني»‌و...‌نام‌برد.‌استاد‌شــهمردان‌١٢‌آذرماه‌٣٦٣١‌ خورشيدي‌چشم‌از‌جهان‌فروبست‌و‌به‌جهان‌مينو‌شتافت.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.