بازخوانی کارنامهی سه ناشر زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد گوهر برومندی

انتشارات فروهر تازههای نشر انتشارات فروهر « دربیکران پاکی و پایایی، بازتاب اندیشه امشاسپندان در شاهنامه فردوسی و آثار سهروردی» «آرمین نامه» به‌مناسبت‌هفت ‌هی‌کتاب‌و‌کتا ‌بخوانی

هنگامی که ســخن از «کتابخوانی» به میان میآید، دانســته یــا نادانســته از دو بخش «کتاب» و «خواندن» گفتوگو میشــود که از دیدگاه علوم شــناختی کتاب دستاورد نهایی ســختافزاری و خواندن یک فرایند ذهنی است که هر یک سرشتی دگرگون دارند. در بخــش ســختافزاری، میتــوان بــا برنامهریزی، کتاب را آنگونه که شایسته است، به آسانی به دست دوستداران رساند. مهارت خواندن یک فراینــد ذهنی پردازش دادههای ورودی به مغز اســت که پرداختن به آن تنها به داشتن سواد، بس نیست. مهارت حا ِل خو ِب خواندن میبایست با بهرهگیری از یافتههای علوم شــناختی در همهی الیههای آموزشی یاد داده شود، تقویت شده و پیشرفت یابد. به دیگر سخن، برای انجام این کار، سواد کافی نیست. بیستوششــمین هفتهی کتابوکتابخوانی را با شــعار «حال خوب خواندن» گذراندیم، هفتــهای که از 24 آبانماه بــا نام روز کتاب آغاز شــد و یکم آذرماه با نام روز کتابگردی به پایان رســید. در این میان، چهارشنبه 30 آبانماه روز کتاب و ادیان توحیدی نام گرفته بود و به این مناسبت نشست رونمایی از آثار تازه منتشر شــدهی ادیان توحیدی از سوی دفتر مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد. انتشارات فروهر نخستین و پرپیشنهترین نشر هازمان زرتشتیان و انتشارات بَرَسم در آیین رونمایی شــرکت کردند. انتشارات نوبنیان هیرومبا به تازگی به جرگهی نشر پیوسته است.

انتشــارات‌ فروهر‌ با‌ دیرینگی‌ نزدیک‌ به‌ نيم‌ســده،‌نخستين‌ انتشــارات‌زرتشتيان‌ است.‌سازمان‌جوانان‌ زرتشــتی‌ تهــران‌ (فروهر)‌صاحب‌امتياز‌نشــریه‌اســت.‌فرزانه‌ گشتاسب،‌دکترای‌فرهنگ‌و‌زبا ‌نهای‌باستانی‌ از‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی،‌ نزدیک‌به‌یک‌سال‌است‌که‌مدیریت‌انتشارات‌ فروهر‌را‌به‌دوش‌گرفته‌است.‌نشر‌فروهر‌در‌ ســه‌زمين ‌هی‌خط‌و‌زبان‌در‌پيوند‌با‌زرتشت،‌ فرهنگ‌عامه‌و‌دســ ‌تنوی ‌سهای‌اوســتایی‌ خویشکاری‌(:مسووليت)‌بيشتری‌دارد. نوشــتاری‌از‌مرتضی‌درود ‌یجوان،‌نخستين‌ پژوهشی‌است‌که‌کوشيده‌رد‌پای‌اندیش ‌هی‌ ارزشــمند‌و‌ژرف‌امشاسپندان‌را‌نزد‌دو‌نمونه‌ از‌ برترین‌ نمایندگان‌ فرهنگ‌ ایران-اسالمی‌ مانند‌شــاهنامه‌فردوســی‌و‌حکمت‌اشراق‌ سهروردی‌جستجو‌کند.

مجموع ‌هی‌ ١٢‌ نوشــتار‌ دربــار ‌هی‌ فرهنگ‌ شفاهی‌زرتشــتيان‌ایران‌با‌ویرایش‌دکتر‌ندا‌ اخــوان‌اقدم‌و‌دکتر‌کتایــون‌نميرانيان‌و‌به‌ کوشش‌دکتر‌کتایون‌مزداپور‌است.

نوشتار‌«جستاری‌در‌دین‌زرتشتی»‌‌نوشت ‌هی‌ مهرداد‌قدردان،‌دانشــجوی‌دکتری‌فرهنگ‌ و‌زبا ‌نهای‌باســتانی،‌آگاه ‌یهــای‌تيزبينانه‌ (:دقيق)‌و‌مستند‌دربار ‌هی‌زندگی‌اشو‌زرتشت،‌ باورهای‌دینی‌همچون،‌رستاخيز،‌سوشيانت،‌ فروهر‌و‌دیگر‌دانستن ‌یها‌را‌داده‌است.‌

نوشــتاری‌به‌قلــم‌موبد‌پدرام‌ســرو ‌شپور،‌ دربرگيرنــد‌هی‌٢5‌نوشــتار‌از‌گزید‌ههــای‌‌ جســتارها،‌ ســخنران‌یها،‌ دیدگا‌ههــا‌ و‌ گف ‌توگ‌وهای‌موبد‌پدرام‌سرو ‌شپور‌است.

«هفــت‌متــن‌پهلــوی»‌به‌قلم‌محســن‌ نظری‌فراســانی،‌ دربرگيرند ‌هی‌ متن‌ پهلوی،‌ حرف‌نویســی‌و‌ترجم ‌هی‌فارسی‌هفت‌متن‌ فارسی‌ميانه‌است.

«زرتشت‌و‌دین‌زرتشــتی»،‌گزیده‌نوشتارها‌ «دانشــنامه‌ ایرانيکا»‌ ویرایش‌ دکتر‌ محسن‌ نظری‌فارســانی؛‌دربردارنــد‌هی‌برگردان‌9‌ نوشــتار‌از‌دانشــنام ‌هی‌ایرانيــکا‌در‌بخش‌ مســابق ‌های‌ برگــردان‌ مانتــره‌ در‌ کانــون‌ دانشجویان‌زرتشتی‌ارایه‌شده‌است.‌

«از‌آفرینش‌تــا‌یزدگرد»‌به‌قلم‌ســيروس‌ کریم ‌یبختياری،‌به‌بررسی‌تاریخ‌روایی‌ایران‌ از‌آغاز‌تا‌پایان‌دوره‌ی‌ساسانی‌م ‌یپردازد. انتشــارات‌ بَرَســم‌ از‌ شــهریور‌ ســال‌ ٤9٣١‌بنيــان‌شــد.‌ دینــاز‌ دهنــادی،‌ صاحــب‌ امتيــاز‌ و‌ مدیر‌انتشارات‌برسم‌ د ا نش‌آ مو ختــه‌ی‌ کارشناســی‌چاپ‌و‌نشــر‌اســت.‌وی‌کار‌در‌ زمين ‌هی‌چاپ‌را‌از‌ســال‌٤٨٣١‌با‌همکاری‌با‌ نشریه‌امرداد‌آغاز‌کرد.

کتاب‌«ســوم‌دینکرد»‌از‌تاز‌ههای‌نشر‌بَر َسم‌ اســت.‌فریدون‌فضيلت،‌پژوهش‌و‌آوانگاری‌ کتاب‌سوم‌دینکرد‌با‌درو ‌نمای ‌هی‌اندرزنام ‌ههای‌ پهلوی‌را‌بر‌دوش‌داشــته‌است.‌پيش‌از‌این‌ کتاب‌ســوم‌تا‌پنجم‌دینکرد‌با‌نام‌دفتر‌یکم‌و‌ کتاب‌ششــم‌تا‌نهم‌دینکرد‌با‌نام‌دفتر‌دوم‌به‌ کوشش‌فریدون‌فضيلت‌به‌چاپ‌رسيده‌است.

نســک‌«ماد‌کهن»‌به‌قلم‌سورنا‌فيروزی‌به‌ چاپ‌دوم‌رسيده‌اســت.‌این‌کتاب‌به‌گون ‌هی‌ صوتی‌نيز‌منتشر‌شده‌است.‌این‌نوشتار‌واکاوی‌ آکادميک‌دربار‌هی‌دیرینگی‌که ‌نت‌رین‌فرهنگ‌ و‌تاریخ‌سياســی‌آریای ‌یهای‌مادی‌که ‌نتر‌از‌ هزار‌هی‌یکم‌در‌فالت‌ایران‌است.

کتاب‌«پاسخ‌به‌پرس ‌شهای‌دینی‌زرتشتيان»‌ نوشــتاری‌از‌موبد‌دکتر‌اردشــير‌خورشيدیان‌ (فرنشين‌انجمن‌موبدان‌تهران)‌با‌افزودن‌یک‌ بخش‌با‌نام‌«جایگاه‌زن‌در‌دین‌مزدیســنی‌و‌ کيش‌زرتشتی»‌و‌با‌ویراستاری‌نشری ‌هی‌امرداد‌ به‌چاپ‌دوم‌رسيد.‌این‌کتاب‌به‌زبان‌انگليسی‌ نيز‌برگردان‌شده‌و‌در‌دسترس‌است.

کتاب‌«حضور‌ایران‌در‌جهان‌باستان»‌به‌قلم‌ دکتر‌سيداصغر‌محمودآبادی،‌گزارش‌مفصلی‌از‌ گزید‌هی‌تاریخ‌ایران‌پيش‌از‌اسالم‌از‌نخستين‌ روزگاران‌تا‌لب ‌ههای‌بودن‌اسالم‌در‌ایران‌است.‌

«جستاری در دین زرتشتی» «پژوهشی در فرهنگ و دین زرتشتی» «هفت متن پهلوی» «زرتشت و دین زرتشتی» «از آفرینش تا یزدگرد» انتشارات بَر َسم تازههای نشر بَرَسم «کتاب سوم دینکرد» «ماد کهن» «پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان» «حضور ایران در جهان باستان» «چنین نگفت زرتشت»

کتاب‌«چنين‌نگفت‌زرتشــت»،‌با‌پژوهش‌و‌ ترجمه‌فرزانه‌فریدونيان‌و‌ویراستاری‌نشری ‌هی‌ اَ ُمرداد‌در‌راســتای‌آشنایی‌با‌زندگ ‌ی‌فردریش‌ نيچه‌فيلسوف‌آلمانی‌برگردان‌شده‌است.‌

انتشارات هیرومبا

بهنــام‌ مبارکــه‌‌ صاحــب‌امتيــاز‌و‌ مدیر‌ مسوول‌ نشر‌ هيرومبــا،‌ پس‌ از‌ ٣٣‌ســال‌تجربــه‌ در‌ زمينــ ‌هی‌ چاپ‌ و‌ نشر‌ و‌ پيشين ‌هی‌ همــکاری‌ بــا‌ انتشــارات‌فروهر،‌در‌د ‌یماه‌ســال‌٦9٣١‌به‌ عنوان‌سومين‌ناشر‌زرتشــتی‌از‌وزارت‌ارشاد‌ پروانه‌(:مجوز)‌گرفته‌است.

تازههای نشر هیرومبا «آموزش خط پهلوی»

نوشــتار‌«آموزش‌خط‌پهلــوی»‌با‌پژوهش‌ مسعود‌پيشــرویان،‌حميرا‌پيشرویان،‌نخست‌ آگاه ‌یهایی‌در‌بار‌هی‌زبا ‌نهای‌ایرانی‌در‌سه‌ دور‌هی‌باستان،‌ميانه‌و‌نو‌به‌خواننده‌م ‌یدهد.

«پازند بهمن یسن»

نوشــتار‌«پازند‌بهمن‌یســن»‌بــا‌پژوهش،‌ مهــدی‌زمانيان‌و‌زیرنگر‌دکتــر‌ویدا‌نداف‌از‌ فن‌پازندنویسی‌آگاهی‌م ‌یدهد.‌م ‌یتوان‌گفت‌ پازند‌یک‌فن‌است.‌تاکنون‌پازند‌بهمن‌یسن‌ در‌چارچوب‌کتاب‌بررسی‌و‌چاپ‌نشده‌است.

«تورانیان»

نوشــتار‌«تورانيان»‌با‌پژوهش،‌فاطمه‌سادات‌ جمشــيدی‌و‌پي ‌شگفتار‌دکترنادر‌ميرسعيدی،‌ بــه‌روشــی‌موشــکافانه‌و‌بر‌پایــ ‌هی‌توالی‌ دقيق‌و‌مشــخص‌بــه‌بررســی‌چهرادهای‌ (:شخصي ‌تهای)‌تورانی‌پرداخته‌است.

«مهارتهای زندگی در گاتها»

نوشــتار‌«مهار ‌تهای‌زندگــی‌در‌گاتها»‌با‌ پژوهــش‌منيژه‌ملکی‌ریــزی‌و‌زیرنگر‌موبد‌ دکتر‌اردشــير‌خورشــيدیان،‌با‌بهر ‌هگيری‌از‌ گا ‌تها،‌ســرود‌ههای‌اشــو‌زرتشــت،‌انسان‌ سرگشــته‌و‌نااميد‌امروزی‌را‌راه‌می‌نمایاند.‌ این‌کتاب‌با‌همکاری‌نشــر‌بَر َســم‌به‌چاپ‌ رسيده‌است.

«اوســتا، کهنترین نامهی مینوی ایران زمین»

نوشــتار‌«اوســتا‌‌کهن‌ترین‌نام ‌هی‌مينوی‌ ایران‌زمين»‌را‌بهنام‌مبارکه‌‌گردآوری‌کرده‌ است.‌این‌کتاب‌ویرایشــی‌ساده‌از‌برگردان‌ به‌فارســی‌اوســتا،‌با‌گردآوری‌یادداش ‌تها‌ روشنگری‌شده‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.