فهرج، روستایی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

روستای کویری فهرج در 30 کیلومتری خاور (:شرق) شهر یزد، در بزرگراه بافق- یزد جای دارد. این روستای کهن که دیرینگی آن به پیش از اسالم میرسد حالوهوایی خوش را در دل کویر برای گردشگران پدید میآورد. روستایی با خانههایی از خشت و گل که زمان را در یاد بازدیدکنندهها به روزگاران دور برمیگرداند. کوچههای روستا با آسمانههایی (:سقف) برافراشته سایهساری برای خستگی رهگذران فراهم کرده است. همچنین بادگیرها که برآمده از اندیشهی ایرانی برای پیوند با زیستبوم است، همچون دیگر گسترههای یزد در این روستا چشمنوازی میکنند. فهرج دژی تاریخی در خود دارد که نمای کنونی و تزیینات آن نشان از سدههای 10 و 11 مهی (:قمری) دارد ولی یادمانها و سازههای موجود در آن نشانههای پیش از اسالم را در خود دارند. این دژ در گذشته به عنوان جایی برای سکونت و پدافند (:دفاع) در برابر تازشگران (:مهاجمان) بوده ولی امروزه تنها ویرانهای از آن برجای مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.