کوهسرخ، بهشت گمشدهی خراسان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بامداد رستگار: بخش کوهسرخ از شهرستان کاشمر با گستردگِی نزدیک به 2193 کیلومتر با 28 روستا سه دهستان و جمعیتی بیش از 28 هزار تن در 35 کیلومتری جادهی کاشمر به نیشابور جای گرفته است. از آنجا که در منطقهی کوهسرخ به ویژه مسیر جادهی نیشابور کوهسرخ شاهد رخسارههای خاکی با ترکیبات آهندار هماتیتی هستیم و این رخسارهها در بیشتر موارد رنگ قرمز (سرخ) را از خود نشان میدهند میتوان نام کوهسرخ را بر آن گذاشت. گمان میرود این شوند (:دلیل) استوارترین شوند برای نامگذاری این بخش باشد. در همهی روستای این منطقه خانههای قدیمی که پایه آن بر گل و سنگ نهاده شده و دیوار چینی آن با خشت خام و گل میباشد دارای جاذبه است. گوناگونی آب و هوایی، گونههای گیاهی به ویژه گیاهان دارویی و گونههای متفاوت جانوری و اقلیمی متفاوت باغستانها چشمهسارها، بافت تاریخی و خانههای قدیمی گلی و مسقف با چوب و نی از جمله ویژگیهایی است که گردشگران نوروزی میتوانند مدت ماندگاریشان را در شهرستان افزایش دهند. تاقچهها و درگاههای بزرگ و کوچک، در و پنجرههای مشبک چوبی، سقفهایی که با چوب سپیدار منطقه و قرار دادن شاخسار درختان بید یا سپیدار و گاهی در طبقات باال با «نی» چیدمان میشد و یکالیه 02ـ 15 سانتی گل ورز داده شده روی آن جای میگرفت و سپس پشتبام و اطراف دیوار را «کاهگل» میکردند امروز مورد توجه همهی گردشگران قرار میگیرد، مردمان این منطقه به میهماننوازی نامدارند و از میهمان خویش با داشتههای خود پذیرایی میکنند. محصوالت باغی و دامی، گندم دیم و آبی، نان محلی، دوغ و شیر و ماست محلی، روغن زرد گوسفندی، کشک و قروت، گردو، بادام، آلود، چوزقند، قیسی، کشته زردآلو، سنجد، پسته و بنهکوهی میتواند سوغات این منطقه برای گردشگران و مسافرینی که به این دیار سفر میکنند، قرار گیرد.

ویژگیهای کوهسرخ:

.1 آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد، فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیکترین شهری که دستکم بیش از 100 هزار تن جمعیت دارد): بخش کوهسرخ یکی از بخشهای شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی است. کوهسرخ در 35 کیلومتری جادهی کاشمر به نیشابور و مرکز این بخش، شهر ریوش است. .2 دیرینگی: محدودهی این بخش دارای روستاهای زیبا با بافت قدیمی و کوهپایهای و پلکانی شکل نیز است که نظر هر بینندهای را به خود جلب میکند. .3 شمار بازدیدکنندهها: .4 ثبت ملی: نشده است .5 ثبت جهانی: نشده است .6 شگفتی: مزار شهدای گمنام، درخت سرو کهن با دیرینگی بیش از 130 سال، پارک جنگلی و آسیابهای کهن از مهمترین دیدنیهای ریوش هستند. .7 دستنخوردگی (:بکر بودن): .8 سوغاتیها: محصوالت باغی و دامی، گندم دیم و آبی، نان محلی، دوغ و شیر و ماست محلی، روغن زرد گوسفندی، کشک و قروت، گردو، بادام، آلود، چوزقند، قیسی، کشته زردآلو، سنجد، پسته و بنهکوهی میتواند سوغات این منطقه برای گردشگران که به این دیار سفر میکنند، قرار گیرد. .9 ضریب امنیت: بازدید از گستره به شوند (:دلیل) جای داشتن در بافت شهری ضریب امنیت باالیی دارد. .10 امکانات رفاهی: چند اقامتگاه بومگردی در کوهسرخ در روستای ایور و چشمه نقره در روستای طرق بخش کوهسرخ پذیرای گردشگران هستند. .11 خوراکهای بومی ویژه: گوناگونی نان، ترشیجات، مرباجات، خوراکهای تریدی (آبگوشت و اشکنه)، انواع آش، شیرینیهای خانگی، چاشنیها، شربتها، لبنیات و ساالد و کبابها خوراکهای ویژهی این بخش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.