نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمند خورشید منکچیان به مناسبت سر ســال روانشاد جمشــید بهرام سالمتی شریفآباد 6/000/000ریال یک تن خیراندیش برای تندرستی علیرضا میرافضل 500/000ریال یک تن خیراندیش برای شــادباش انتشار چهارصدمین شماره امرداد 2/000/000 ریال یک تن خیراندیش به نامگانه ارباب کیخسرو شاهرخ 2/000/000ریال خانوادهروانشادرستمبهدینبهمناسبتنخستین سالدرگذشتایشان 3/300/000ریال بانویارجمندپروینغریبشاهی000/000/3 ریال بانوی ارجمند فرنگیس آشــنا بــه نامگانه روانشاد کیانپور کیهانی 1/000/000 ریال بانوی ارجمند نســریندخت ساســانی به مناسبت سالگرد دکتر پرویز حافظی 3/000/000 ریال بانــوی ارجمند مژگان رشــیدی به نامگانه پرویزفروهر 1/000/000ریال بانوی ارجمند مهین بانو موبد (شهزادی) 5/000/000 ریال بانوی ارجمند مهرناز نمیری 4/500/000 ریال بانوی ارجمند شکربانو آمیغی 5/000/000 ریال سرور ارجمند مهران سپهری 1/010/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.