ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشــتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، با مبلغی امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -17 بانوی ارجمند مهین(خرمن و آبادان) سالمتی -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -18 سرور ارجمند رضا یوسفي -2 بانوي ارجمند دکتر بهناز فیروزمند -19سرورارجمندفریدونگشتاسبياردکاني -3 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -20 ســرور ارجمند عبدالکریــم بهزادنژاد به 4 - یک تن نیکاندیش بهیاد دکتر خدایار خسروي نامگانهي ارباب فریدون رشیدي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد -21سرورارجمندپویایزدانی -6سرورارجمندسیاوش -22بانویارجمندمهینبانونوروزیان -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد کوچکي(خادم) -23 سرور ارجمند دکتر ایرج نوروزیان -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -24بانویارجمندهدیهاحمدی -9بانويارجمندفریدارمداني -25بانویارجمندهمایونسامیا -10سالنمایوزینراستی -26بهیادروانشاددکترایرانایرانپور -11بانویارجمندفریچهرخسروان -27بانویارجمندمیتراکیانپور -12 سرور ارجمند دکتر فرهنگ سالمتي -28 بانویارجمندمهندسآرمیتاافالتون آبادیان -13 بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي -29سرورارجمنددکترکامرانافضل -14بانويارجمندنگاررنگبست -30سرورارجمندامیرپیراسته -15 بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد کیخسرو -31 سرور ارجمند آرش محمدی خدادادرستمي -32ســرورارجمندافشــیننامداربهنامگانه -16 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري روانشادبهرامرستمنامدار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.