کمر شیرهای سنگی ایذه شکست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - فرزانه خسروی

شیر سنگی یا «بردشیر» که نماد ایل بختیاری در استان خوزستان است و به نشانهی شجاعت و دالوری در شکار و جنگ بر سر مزار بزرگان جای میدادنــد، در معرِض ویران ِی رفتهرفتهِی عوامل انسانی و طبیعی بوده و در خطر نابودی هستند. به گزارش سازهنیوز، مجید کیوانی، دبیر انجمن میراثفرهنگی و تاریخی نوژان کارون در این باره گفت: شوربختانه وضعیت کنونی گورستان تاریخی شهســوار ایذه بسیار بحرانی است و به شدت آثار منقول (شیرهای سنگی) و غیرمنقول (سنگنبشــتههای ســنگی و آرامگاههــای خانقاهــی) برجــای مانــده در آن محوطهی ارزشــمند در معرض نابــودی تدریجی عوامل انســانی و طبیعی بوده، از ایــنرو تنها راهکار موجود اجرای فــوری عملیــات مرمت برای نگهداری از دیگر یادمانهــای برجایمانده و حصارکشی در پیرامون گستره با رعایت اصول امنیتی و حفاظتی برای پیشــگیری از دزدی و نابودی بیشتر شیرهای سنگی و دیگر سازههای موجود در این گورستان بایسته است. کیوانی، در دنباله افزود: شــاید عوامل انسانی و طبیعی خواســته یا ناخواســته شوند (:باعث) نابودی میراثفرهنگی در بیشــتر بخشهای باستانی و تاریخی خوزســتان باشند، اما یکی از بیشترین عامل ویرانیها در این چند دههی

گذشــته بیمهری برخــی از مدیــران بدون تخصص دانشــی (:علمی) دیــروز و امروز در ادارهکل میراثفرهنگی و گردشگری خوزستان نســبت به انجام تعهدات اجتماعی و فنی خود در راستای پاســداری از میراث ماندگار در این سرزمین ارزشمند است. مجیــد کیوانی در پایــان گفت: تــا زمانی که سرپرستان استانی مرتبط و شهرستان ایذه نسبت به اجرای زود هنگام پروژهی مرمت و نگهداری جدی پس از پایان این گورســتان تاریخی و حتا دیگــر آفرینههای (:آثار) فاخر در آن ســرزمین ارزشــمند به همکاری یکســانی نرسند اجرای هرگونه پــروژهی مرمتی و حفاظتی مانند دیگر کارهای نهچندان مطلوب دیروز در گسترههای باستانی منطقه که دچار فراموشی شدهاند، پس از گذشت زمان بینتیجه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.