نمایش‌ظر‌فهای‌شب‌چله‌از‌سوی‌میرا‌ثفرهنگی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نمایشگاه ظرفهای کاربردی و تزیینی شب چله در ساختمان مرکزی ســازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شده است. بهگزارش ایلنا، در نمایشگاه ظرفهای کاربردی و تزیینی شب چله، ۰۵۱ گونه ظرف برای بهرهگیری در آیین شــب چله به نمایش درآمده است. این نمایشگاه با کوشش معاونت صنایع دستی ســازمان میراثفرهنگی و از سوی فروشگاه اینترنتی صنایع دســتی چونک برگزار شده و از شنبه، 7۱ آذرماه ۱397 خورشیدی، تا دو هفته بر پا است. دوســتداران برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند از ساعت ۸ تا ۶۱ به ســاختمان مرکزی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به نشــانی خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام بروند. همچنین در این نمایشــگاه سفرهی شــب چله نیز بر پا و به نمایش گذاشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.